Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Pierzchnicapiątek, 23 lutego 2018 r.

imieniny: Damian, Roman

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Podtytuł: świadczenie usług prawnych w ramach projektu "Pewny Start z Wolną Strefą"

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej.

Rozeznanie rynku nr 1/RR/Kluby/2017/P

dotyczące wyboru prawnika przeprowadzającego porady prawne w Punkcie Wsparcia Rodziny                        w gminie Pierzchnica w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą”

 

Podstawa prawna:  rozeznanie rynku określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

1.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Pierzchnica

ul. 13 Stycznia 6

  1. – 015 Pierzchnica

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

Siedziba Zamawiającego  -  Urząd Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica

Strona internetowa Zamawiającego  - www.pierzchnica.bip.jur.pl

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Gmina Pierzchnica w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
 z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                    i zdrowotnych, projekt pn. „Pewny Start z Wolną Strefą”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na świadczenie usług prawnych
w w/w projekcie.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej u 336 beneficjentów (186K/150M) osób w wieku 7 – 60 lat zagrożonych wykluczeniem oraz poprawa funkcjonowania ich otoczenia poprzez działania profilaktyczno – socjoterapeutyczne oraz usługi wsparcia rodziny                          w latach : 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej dlaOsi Priorytetowej
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  zawartych w regulaminie konkursu nr
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16. Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (wraz z załącznikami) .Dokumentacja o której mowa dostępna jest na
stronie:

Oraz do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

79100000-5 - Usługi prawnicze.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór prawnika (K / M) przeprowadzającego porady prawne  z zakresu m.in. prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa z zabezpieczenia społecznego, prawa spadkowego  i prawa lokalowego w Punktach Wsparcia Rodziny w  gminie Pierzchnica. Realizacja działań na w/w stanowisku będzie miała miejsce od 01.06.2017 roku do 31.12.2018 roku.

 Celem pracy prawnika  jest :

Poradnictwo prawne z zakresu m.in. prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa zabezpieczenia społecznego, prawa spadkowego i prawa lokalowego.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Porady prawne z zakresu m.in. prawa rodzinnego, prawa opiekuńczego, prawa z zabezpieczenia społecznego, prawa spadkowego  i prawa lokalowego w Punktach Wsparcia Rodziny w  gminie Pierzchnica  -w liczbie 276 godzin w okresie od 01.06.2017 roku do 31.12.2018 roku.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe /lub wyższe + studia podyplomowe kierunkowe .
  2. Doświadczenie zawodowe w pracy  w obszarze pomocy społecznej  i pieczy zastępczej – minimum 2 lata.

 

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

1. Oświadczenie numer  1 – formularz ofertowy.

 

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 2 do zapytania ofertowego.

2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik   nr 3 do zapytania ofertowego.

3. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

4. CV z wyszczególnieniem informacji potwierdzających:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe /lub wyższe + studia podyplomowe kierunkowe .

 

  1. Doświadczenie zawodowe w pracy  w obszarze pomocy społecznej  i pieczy zastępczej– minimum 2 lata.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę Wykonawcy.

7. PODSTAWA ZATRUDNIENIA

Usługa  - umowa cywilnoprawna.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ( wraz z CV, kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe  pkt. 6  )

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Oferty można składać do dnia 25.05.2017r. do godziny  13:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26 – 015 Pierzchnica  . Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30, poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres Gmina Pierzchnica  ul. 13 Stycznia 6, 26 – 015 Pierzchnica. Przewidywalny termin rozpatrzenia oferty – 30.05.2017 rok.

5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Gminy Pierzchnica ,ul. 13 Stycznia 6, 26– 015 Pierzchnica.

 

 

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Małgorzata Garlicka.

10. KRYTERIA  I SPOSÓB  OCENY OFERT

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena za realizację zamówienia  – 100 %

W ramach w/w kryterium cena (brutto) – maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

Cena =  x 100 pkt

11. FINANSOWANIE 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Pewny Start z Wolną Strefą”

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,                 w szczególności koszt składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne ( ZUS ) i podatku dochodowego, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS                   i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o potrącenia składek należnych  ZUS i podatków, przekazanych przez Zamawiającego tym instytucjom.

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-05-17.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2017-05-17 14:19:45.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-05-17 14:19:45.
czytano: 207 razy, id: 3159
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-05-17
Aktualizacja wiadomości
Małgorzata Garlicka

2017-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-05-17
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-05-17
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

PIERZCHNICA
Gmina Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Pierzchnica 2018