Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 22 stycznia 2019 r.

imieniny: Dominik, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: „Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”

    Pierzchnica, dnia 25 lutego 2014r.   
Wójt Gminy Pierzchnica
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wspieranie zadań publicznych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały XXX/44/2013  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 oraz uchwała Nr XXX/47/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 14 października  2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014,

Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego.

I.  Konkurs adresowany jest do:

1)    organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)    innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

II.    Zakres konkursu i wysokość dotacji

1.    Przedmiotem konkursu jest:

„Profilaktyka uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”

2.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2014:   3000 zł.
3.    W roku 2013 Gmina Pierzchnica przeznaczyła na realizację podobnego zadania 3500 zł.


III.  Zasady przyznawania dotacji

1)    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
2)    Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3)    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4)    Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1)    Zadanie musi być zrealizowane w 2014 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.
2)   W ramach realizacji zadania podmiot powinien realizować profilaktykę uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

V. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

1)    Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) do dnia 19 marca 2014r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 stycznia 6,
26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania narkomanii)”.Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.
2)    Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Gminy wówczas decyduje termin wpływu do urzędu.
2)    oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
3)    dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,
4)    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
c)    aktualny statut,
d)    pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
e)    pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
f)    pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.


VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a)    możliwości realizacji zadania – do 10 pkt
b)    kalkulacji kosztów – do 50 pkt
c)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt
d)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 20 pkt,
e)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków – do 10 pkt
Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
2.    Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.
3.    Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 26 marca 2014r.
4.    Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Wójta.
5.    Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację
i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
6.    Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.
7.    Dotacja zostanie przekazana w 2014r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.
8.    Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Wójt
(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2014-02-25.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2014-02-25 14:52:41.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2014-02-25 14:52:41.
czytano: 528 razy, id: 2256
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2014-02-25
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2014-02-25
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019