Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 19 marca 2019 r.

imieniny: Aleksandryna, Józef

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Strona główna » Przetargi » ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Podtytuł: na dostawę artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć przedszkolnych

         Pierzchnica, dnia 26 marca 2014r.

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

(ZAPYTANIE OFERTOWE)

 

na dostawę artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć przedszkolnych

w ramach projektu pn. Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w gminie Pierzchnica.

Projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 PO KL Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

 

 

Gmina Pierzchnica zaprasza do złożenia ofert handlowych w postępowaniu poniżej
14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)  na dostawę artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć przedszkolnych według podanej niżej specyfikacji rzeczowej.

 

I. Zamawiający:

Gmina Pierzchnica,

ul. 13 Stycznia 6,

26-015 Pierzchnica

Tel./faks 41 3538046

e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę oraz rozładunek i wniesienie do pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Pierzchnicy i w Skrzelczycach niżej wymienionych artykułów plastycznych potrzebnych do realizacji zajęć przedszkolnych

 

1.    Przedmiot zamówienia określony został w załączniku (formularzu cenowym) do niniejszego zaproszenia.

 

2.    Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji dostawy produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć minimalne parametry artykułu, materiału wskazanego z nazwy.

 

3.    Wszystkie materiały objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad, kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów otwierania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nie regenerowanymi. Wszystkie elementy danego materiału eksploatacyjnego nie mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie regenerowanymi, nie prefabrykowanymi, a ich zastosowanie nie może spowodować utraty gwarancji producenta sprzętu.

 

4.    Wymagane dokumenty i oświadczenia jakie Wykonawca powinien zamieścić w ofercie:

- Formularz cenowy - Załącznik

 

5.    Oferent musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym oraz zachować proponowane ceny na czas realizacji umowy.

 

6.    Warunki realizacji zamówienia zawarte będą w umowie.

III. Wymagania wobec dostawcy

1)    zapewnienie transportu artykułów plastycznych objętych przedmiotem zamówienia do oddziałów przedszkolnych mieszczących się w Pierzchnicy i w Skrzelczycach w terminie do 31 maja 2014r.

2)    Wykonawca musi posiadać całość asortymentu wykazanego w specyfikacji rzeczowej bądź dysponować asortymentem równoważnym.

 

IV. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:

1)    Artykuły plastyczne powinny być zapakowane w sposób zapewniający ich nienaruszalność i umożliwiający transport bez szkody dla zawartości

2)    Wysoka jakość produktu oraz bezwzględna terminowość realizacji zleceń.

 

V. Rozpoczęcie usługi – od dnia podpisania umowy.

1) Dostawa artykułów nastąpi jednorazowo. Dopuszcza się dostarczenie artykułów plastycznych odrębnie dla każdego z oddziałów po uprzednim poinformowaniu zamawiającego.

 

VI. Kryteria oceny i ich znaczenie:

1. Cena – 100 %.

Punkty za cenę będą obliczane wg następującego wzoru:

         najniższa cena oferty

liczba punktów = --------------------------------------------- x 100

     cena badanej oferty

 

2.    Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w „formularzu oferty” stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi być podana w PLN brutto cyfrowo, dla poszczególnego rodzaju materiałów osobno i podliczona zbiorczo dla całości zamówienia.

 

3.    Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 

4.    Wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia powinny być skalkulowane w cenie oferty z uwzględnieniem konieczności dostarczenia artykułów plastycznych do oddziałów przedszkolnych.

 

5.    Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą.

 

6.    Po ocenie i wybraniu najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa
z oferentem.

 

7.    Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego.

 

8.    Oferty na wykonanie zamówienia należy składać według wzoru określonego w formularzu cenowym do 9 kwietnia 2014r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, pokój nr 13, w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

 

Nazwa i adres Oferenta

 

”DOSTAWA ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH POTRZEBNYCH DO REALIZACJI ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH”

 

10. Przedstawienie Oferty nie spełniającej wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego spowoduje nie dopuszczenia oferty do dalszego etapu jej rozpatrzenia.

 

VII. Osoba do kontaktu:

Małgorzata Garlicka tel. 41 3538046, e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1)    O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową, pocztową lub faks.

2)    Z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie umowa.

 

VIII. Załączniki:

1) Formularz cenowy

 

 

Z up.Wójta

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Zastępca Wójta

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2014-03-26.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2014-03-26 14:06:44.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2014-03-26 14:06:44.
czytano: 761 razy, id: 2279
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-03-26
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2014-03-26
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2014-03-26
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019