Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do złozenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złozenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego

Podtytuł: Sprzedaż drzew na pniu w msc. Strojnów

                                                                                                                       Pierzchnica, dnia 13.02.2015

Znak: RI.04.2015         

                                                                                                                                

           Gmina Pierzchnica informuje, że posiada do sprzedaży drzewo „na pniu” i zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na  zadanie: 

„Sprzedaż drzew na pniu w msc. Strojnów”

1.      Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Sprzedaż drzewa na pniu z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 218 położonej w obrębie Strojnów, gm. Pierzchnica w niżej wymienionych ilościach:

- 29 szt. drzew gatunku topola o następujących obwodach pni (w cm) mierzonych na wysokości 130 cm: 80 (7 szt.), 88 (3 szt.), 110 (2 szt.), 115, 155 (10 szt.), 160, 170, 186, 190  i 200 (2 szt.).

Kupujący zobowiązany jest do wycięcia w/w drzew na własny koszt i  ich odbiór własnym transportem / z własnym załadunkiem / z miejsca pozyskania oraz uprzątnięciem terenu.

 2. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna ponosi Kupujący:

     - zabezpieczenie i oznakowanie terenu przyległego na czas wycinki drzew  i uporządkowanie gałęzi;

     -  wypłata odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki;

     -  ewentualne wyłączenie linii energetycznych lub telekomunikacyjnych;

     -  uprzątnięcie drzew i gałęzi.

3. Kupujący zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty.

 

4.      Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim uiszczeniu zapłaty za zakupione drzewa.

5. Dokumenty wymagane w ofercie

Kupujący załączy do oferty wypełnione następujące dokumenty:

5.1.Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1.

6.  Opis sposobu przygotowania oferty:

a.         Oferta zostanie sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

b.        Kupujący przedłoży tylko jedną ofertę.

c.         Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilościowym i jakościowym drzew oferowanych do sprzedaży wskazanych w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

d.        Kupujący składający ofertę ujmie w cenie wycinkę drzew (29 szt.).

e.         Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna i uprzątnięciem terenu jak też ewentualnych strat powstałych przy usuwaniu drzew ponosi w całości kupujący.

f.         Przy ustalaniu ceny zakupu drzew na pniu należy uwzględnić:

- właściwe oznakowanie miejsca wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- wszelkie inne nie przewidziane koszty związane z pozyskaniem drewna ponosi Kupujący.

g.       Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej

h.     W przypadku zlecenia prac podwykonawcom kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe ewentualne szkody.

7.      Kryterium wyboru oferty – 100% cena 

8.      Termin wykonania zadania- 30.03.2015 r.

9.      Oznakowanie oferty: 

„Sprzedaż drzew na pniu w msc. Strojnów– oferta” 

10.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 25.02.2015 r. do godz. 10.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica. 

11.  Osoby do kontaktu w z ramienia Sprzedającego:

- Monika Pawlik – tel. 41 353- 80- 46 wew. 27

- Marta Pejska – tel. 41 353- 80- 46 wew. 27

Informacje dodatkowe.

1.      Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Sprzedającego.

 

Załączniki:

 

1.                  załącznik nr 1– formularz oferty

 

                                                                            Z up. Wójta Gminy Pierzchnica

                                                                                  Wojciech Pęczkiewicz

                                                                                                                Z- ca Wójta

 

 

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2015-02-13.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2015-02-13 08:53:52.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2015-02-13 09:14:16.
czytano: 666 razy, id: 2542
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-02-13
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2015-02-13
Nowa wiadomość
Marta Pejska

2015-02-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2015-02-13
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019