Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaponiedziałek, 17 czerwca 2019 r.

imieniny: Laura, Leszek

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Strona główna » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających

Podtytuł: Wydobywanie metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Skrzelczyce 1" w miejscowości Skrzelczyce, na działkach nr ewid. 12/12, 12/13, 12/14, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14, 14/9, 466, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie

                                                                                                         Pierzchnica, dnia 17.03.2016r.
  Znak: RI.6220.02.2016
                                                            OBWIESZCZENIE
                                    o wszczęciu postępowania administracyjnego
                                       i wystąpieniu do organów współdziałających

          Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm),
zawiadamiam,

że w dniu 09.03.2016r. na wniosek  Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „FART” Sp.z o.o. ul. Ściegiennego 268 A, 25-116 Kielce z dnia 22.02.2016r., uzupełnionego 09.03.2016r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny ze złoża "Skrzelczyce 1"  w miejscowości Skrzelczyce, na działkach nr ewid. 12/12, 12/13, 12/14, 12/17, 12/19, 12/21, 13/14, 14/9, 466, gm. Pierzchnica, woj. świętokrzyskie.
W myśl art. 28 ustawy- Kodeks postępowania  administracyjnego stroną jest  każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.  
    Z dokumentacją  w przedmiotowej sprawie zainteresowane Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pierzchnica  - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok. nr 22) w godzinach 7.30   do  15.30, wnieść ewentualne uwagi  oraz  wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
    Zgodnie z art.64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, do którego to organu wystąpiono w dniu 17.03.2016r. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.
    
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pierzchnica przy ulicy 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Skrzelczyce celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.   
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
                                                                                                  Z up. Wójta
                                                                                             Wojciech Pęczkiewicz
                                                                                                 Zastępca Wójta

Kategoria główna artykułu to: Ochrona Środowiska.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-03-18.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2016-03-18 07:58:48.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2016-03-18 08:01:28.
czytano: 415 razy, id: 2812
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-03-18
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

2016-03-18
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019