Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicapiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Podtytuł: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

    Pierzchnica, dnia 1 kwietnia 2016r.

 

    
Wójt Gminy Pierzchnica
ogłasza
otwarty konkurs ofert
na wspieranie zadań publicznych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239) oraz Uchwały X/66/2015  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  oraz Uchwały IX/51/2015  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 26 października 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,

Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

I.  Konkurs adresowany jest do:

1)    organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2)    innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

II.    Rodzaj zadania i wysokość dotacji

1.    Przedmiotem konkursu jest:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży  zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki
i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

W ramach zadania mogą być realizowane:
1)    Szkolne spektakle profilaktyczne dotyczących problemów uzależnień,
2)    Szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych,
3)    Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez profilaktycznych i konkursów,
4)    Szkolne programy edukacyjne.

2.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016:   7000 zł.
3.    W roku 2015 Gmina Pierzchnica przeznaczyła na realizację podobnego zadania 7000 zł.


III.  Zasady przyznawania dotacji

1)    Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy, a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
2)    Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
3)    Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, w szczególności nie mogą być pokrywane wydatki:
a)     poniesione przed podpisaniem umowy;
b)    niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
4)    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5)    Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków we wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1)    Zadanie musi być zrealizowane w 2016 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.
2)   W ramach realizacji zadania podmiot powinien realizować profilaktykę uzależnień dla dzieci w wieku szkolnym zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

V. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

1)    Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z 2011r, Nr 6, poz. 25) do dnia 25 kwietnia 2016r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. 13 stycznia 6,
26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w roku 2016 w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi”. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.
2)    Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Gminy wówczas decyduje termin wpływu do urzędu.
3)    oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
4)    dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,
5)    Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
a)    aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
c)    aktualny statut,
d)    pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów,
e)    pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
f)    pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.


VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.    Warunkiem dokonania oceny merytorycznej ofert jest spełnienie wymogów formalnych:
1)    złożenie oferty w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
2)    złożenie oferty we wskazanym miejscu;
3)    złożenie oferty przez podmiot do tego uprawniony, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu (potwierdzone odpowiednim zapisem w statucie);
4)    złożenie oferty na właściwym formularzu,
5)    dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników
6)    opieczętowanie oferty i podpisanie jej przez osoby do tego uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
7)    złożenie oferty realizacji zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu;
8)    zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego, z innych źródeł lub wkładu osobowego (w tym pracy społecznej lub świadczeń wolontariuszy)
2.    Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a)    możliwości realizacji zadania – do 10 pkt
b)    kalkulacji kosztów – do 50 pkt
c)    proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt
d)    udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 20 pkt,
e)    wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków – do 10 pkt
f)    Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3.    Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.
4.    Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 30 kwietnia 2016r.
5.    Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Wójta.
6.    Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację
i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
7.    Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.
8.    Dotacja zostanie przekazana w 2016r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.
9.    Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.


Wójt
(-) Stanisław Strąk

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-04-01.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2016-04-01 12:56:15.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2016-04-01 12:56:15.
czytano: 506 razy, id: 2830
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-04-01
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2016-04-01
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2016-04-01
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020