Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicapiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podtytuł: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937) w ramach zadania budżetowego:"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527)"

                                                                                                                     Pierzchnica, dn. 24.05.2016 r.

Znak: R.I.271.01.2016

Pierzchnica: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937) w ramach zadania budżetowego:"Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207),                      Pierzchnianka (dz. 527)"
Numer ogłoszenia: 132716 - 2016; data zamieszczenia: 24.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 88232 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie,          tel. 041 35-38-046, faks 041 35-38-046.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych  i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937) w ramach zadania budżetowego: ”Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527)”

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1)Przebudowa drogi gminnej Nr 364001 T, Ujny- Czarna: /nr ewid. gruntów 253/ od km 0+000 do km 0+ 990 na długości 990 mb. Przebudowa drogi: nr ewid. gruntów 253 w Czarnej na odcinku 990,00 m w Gminie Pierzchnica będzie polegała na wykonaniu koryta na poszerzeniu drogi, wykonaniu ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem, wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego oraz na wzmocnieniu kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz wykonaniu 2 warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (wiążącej dla ruchu KR 1 o grubości 3cm i ścieralnej o gr. 4 cm) wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego (na szerokości 0,50 cm o grubości 10 cm). 2)Przebudowa drogi gminnej Nr 364031 T w Skrzelczycach /nr ewid. gruntów 454/ na odcinku 220 mb. Przebudowa drogi gminnej w Skrzelczycach, nr ewid. gruntów 454 w Skrzelczycach na odcinku 220,00 mb w Gminie Pierzchnica będzie polegała na wykonaniu koryta na poszerzeniu drogi, wykonaniu podłoża ulepszonego - stabilizacja cementem, wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego oraz wzmocnieniu kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz wykonaniu 2 warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (wiążącej dla ruchu KR 1 o grubości 3cm  i ścieralnej o gr. 4 cm) wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego (na szerokości 0,50 cm o grubości 10 cm). 3)Przebudowa drogi gminnej Nr 364012 T w miejscowości Maleszowa /nr ewid. gruntów 938/ od km 0+000 do km 0+ 245 na długości 245 mb. Przebudowa drogi gminnej Nr 364012 T, nr ewid. gruntów 938 w Maleszowej na odcinku 245,00 m w Gminie Pierzchnica będzie polegała na wzmocnieniu kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz wykonaniu 2 warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (wiążącej dla ruchu KR 1 o grubości 3cm i ścieralnej o gr. 4 cm) wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego (na szerokości 0,50 cm o grubości 10 cm). 4)Przebudowa drogi wewnętrznej w Gumienicach / nr ewid. gruntów 937/ na odcinku 188 mb. Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. gruntów 937 w Gumienicach na odcinku 188,00 m w Gminie Pierzchnica będzie polegała na wzmocnieniu kruszywem kamiennym łamanym stabilizowanym mechanicznie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego oraz wykonaniu 2 warstw nawierzchni z betonu asfaltowego (wiążącej dla ruchu KR 1 o grubości 3cm i ścieralnej o gr. 4 cm) wraz z obustronnymi poboczami     z kruszywa kamiennego (na szerokości 0,50 cm o grubości 10 cm). Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: a)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ, b) b)przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi oraz normami. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny, wiążącymi dokumentami są dokumentacje techniczne i STWiOR. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a)Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przedmiotowej roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.13-4, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014- 2020.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 906834,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 248979,11
  • Oferta z najniższą ceną: 248979,11 / Oferta z najwyższą ceną: 354846,10
  • Waluta: PLN .

 

Z up. Wójta Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Wójta

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-05-24.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2016-05-24 14:12:28.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2016-05-24 14:29:10.
czytano: 413 razy, id: 2875
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-05-24
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020