Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicapiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych

                                                                                              Pierzchnica, dnia 9.06.2016.

Znak: RI.09.2016(M)         

  

           Gmina Pierzchnica zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na  zadanie:

„Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych”.

Zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie.

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zapewnić ciągłą komunikację do Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 1. Orientacyjny zakres prac:
 1. Roboty rozbiórkowe,
 2. Roboty projektowane,
 3. Miejsca postojowe,
 4. Krawężniki, obrzeża.

Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji, w części dotyczącej wykonania miejsc postojowych i dojazdu dla niepełnosprawnych:

 1. projekt budowlany – załącznik nr 5 do zapytania oraz zakres robót (zaznaczony na mapie kolorem żółtym) – załącznik nr 8
 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6 do zapytania,
 3. przedmiar robót – załącznik nr 7 do zapytania.
 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. spełniają warunki, dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

         Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie  z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

b)    posiadania wiedzy i doświadczenia;

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał:

minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie chodników/parkingów o wartości min. 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto)  każda z robót.

Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia:

minimum jedną osobą na stanowisku kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie  kryterium:

Nr kryt.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie procentowe kryterium

1

Cena brutto

90%

2

Okres rękojmi

10%

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Nr kryt.

Wzór

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 90

gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 90 wskaźnik stały

 

 

 

90 pkt.

 

2

Okres udzielonej rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia

Liczba punktów=o.r.o.b / n.o.r.z.o. x 10

- o.r.o.b. – okres rękojmi w ofercie badanej,

- n.o.r.z.o. – najdłuższy okres rękojmi z ofert ważnych

Okres udzielonej rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Za udzielenie rękojmi na 80 miesięcy Wykonawca otrzyma najwyższą ilość punktów – 10 pkt,

- 10 – wskaźnik stały.

 

 

 

10 pkt.

Termin wykonania robót budowlanych - 31.08.2016r.

IV. Oferta musi zawierać:

- formularz ofertowy - załącznik nr 1,

- oświadczenie o spełnianiu  warunków  udziału w  postępowaniu - załącznik nr 2,

- wykaz robót wraz z referencjami - załącznik nr 3,

- wykaz osób – załącznik nr 4,

Oznakowanie oferty:

„Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku SZOZ w Pierzchnicy” - oferta

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 16.06.2016r. do godz. 10.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica.

 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

 1. Kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami
  o przynależności  do właściwej izby samorządu  zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek (ważne na dzień otwarcia ofert), dla kierownika budowy,
 2. Kosztorys ofertowy,
 3. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty.

VI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

1. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia w wysokości 10 % ceny ofertowej. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z poniższych form:

a.  pieniądzu;

b.  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c.  gwarancjach bankowych;

d.  gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.
  1. Termin ważności zabezpieczenia złożonego w formie innej niż pieniężna nie może upłynąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpiecza Wykonawca.
  2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego.
  3. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Załączniki do zapytania:

 1. wzór formularza ofertowego
 2. wzór oświadczenia o spełnianiu  warunków  udziału w  postępowaniu
 3. wzór wykazu robót
 4. wzór wykazu osób
 5. projekt budowlany
 6. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 7. przedmiar robót
 8. zakres robót
 9. projekt umowy

Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:

- Monika Pawlik – tel. 41 3538046 wewn.27

- Wojciech Pęczkiewicz – tel.41 3538141

 

                                                                       Z up. Wójta

                                                              Wojciech Pęczkiewicz

                                                                     Zastępca Wójta

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-06-09.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2016-06-09 13:41:39.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2016-06-09 13:56:58.
czytano: 421 razy, id: 2891
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-09
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2016-06-09
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-09
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020