Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 20 lutego 2020 r.

imieniny: Anita, Leon

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o zamówieniu

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu

Podtytuł: Przebudowa dróg na terenie Gminy Pierzchnica

Pierzchnica: Przebudowa dróg na terenie Gminy Pierzchnica
Numer ogłoszenia: 103445 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pierzchnica , ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, tel. 041 35-38-046, faks 041 35-38-046.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.pierzchnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie Gminy Pierzchnica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Remont drogi wewnętrznej w Pierzchnicy na odcinku 65,00 mb (dz. nr ewid. 1602) W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,065 km -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 10 cm (KŁSM 0/31,5 mm) na odcinku 65,00 mb - 31,74 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm na odcinku 65,00 mb - 219,16 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC 5S) o grubości 4 cm na odcinku 65,00 mb - 211,36 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka niezwiązana C 50/30 - mieszanka optymalna 0/31,5mm) na odcinku 65,00 mb - 65,00 m². 2) Remont drogi wewnętrznej w Strojnowie na odcinku 80,00 mb (dz. nr ewid. 211) wraz z placem przy świetlicy. W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,102 m²; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m z każdej strony - 102,00 m²; - ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - 102,00 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm) - 40,61 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm - 431,83 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) o grubości 4 cm - 421,27 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 80,00 m². 3) Remont drogi gminnej Nr 364010 T Strojnów Lizawy na odcinku 245,00 mb (dz. nr ewid. 232 i 390). W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,245 m²; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m z każdej strony - 245,00 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm) - 140,55 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm - 784,95 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) o grubości 4 cm - 755,55 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 245,00 m². 4) Remont drogi wewnętrznej Osiny Lizawy na odcinku 320,00 mb (dz. nr ewid. 653). W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,320 km; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m z każdej strony od km 0+00 do km 0+270- 270,00 m²; - koryto wykonane na całej szerokości mechanicznie w gruncie II-IV, głębokość koryta 25 cm od km 0+270 do km 0+320- 165,00 m²; - wykonanie i zagęszczenie warstwy z piaski w korycie na całej szerokości lub poszerzeniu, mechanicznie, grubość warstwy 15 cm od km 0+270 do km 0+320- 165,00 m²; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy 22 cm od km 0+270 do km 0+320 - 157,50 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm) od km 0+00 do km 0+270- 127,58 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm od km 0+00 do km 0+320- 1008,00 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S lub AC5S) o grubości 4 cm od km 0+00 do km 0+320- 972,80 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 320,00 m². 5) Remont drogi gminnej Nr 364001T Ujny - Czarna na odcinku 210,00 mb (dz. nr ewid. 253). W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,210 km; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m z każdej strony - 210,00 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 10 cm (KŁSM 0/31,5 mm) - 114,98 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm - 777,25 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S lub AC5S) o grubości 4 cm - 754,15 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 210,00 m²; - oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm - 420 mb. 6) Remont drogi wewnętrznej w Maleszowej na odcinku 87,00 mb (dz. nr ewid. 863) W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,087 km; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego w osi drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m - 43,50 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm) - 42,99 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm - 278,79 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S ) o grubości 4 cm - 268,35 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 87,00 m². 7) Przebudowa drogi wewnętrznej w Maleszowej na odcinku 107,00 mb (dz. nr ewid. 865) W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,107 km; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego na krawędziach drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m z każdej strony - 107,00 m²; - ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład - 107,00 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm) - 53,78 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm - 348,87 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S lub AC 5S ) o grubości 4 cm - 336,03 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 107,00 m². 8) Remont drogi wewnętrznej Maleszowa - Czarny Las na odcinku 110,00 mb (dz. nr ewid. 876) W zakres robót wchodzi: -odtworzenie geodezyjne pasa drogowego - 0,110 km; -oczyszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa kamiennego w osi drogi za pomocą równiarki oraz ręcznie o szer. po 0,50 m - 55,00 m²; -wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, grubość po zagęszczeniu średnia 15 cm (KŁSM 0/31,5 mm) - 58,86 m³; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1-warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC 11W) o grub. 3 cm - 422,96 m²; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 11S lub AC 5S ) o grubości 4 cm - 341,28 m²; - wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm (mieszanka optymalna 0/31,5mm) - 110,00 m². Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarta jest w załącznikach do SIWZ: a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 1 do SIWZ, W STWiORB dopuszcza się stosowanie dokumentu WT-2 2010 jako podstawę do projektowania i wykonania mieszanek mineralno- asfaltowych b) przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ.
II.1.5)
V    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.13-4, 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.07.2016 r. do godz. 09:00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże że w tym okresie wykonał: minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/remoncie dróg o wartości min. 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy złotych brutto) każda z robót. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje przy realizacji zamówienia: minimum jedną osobą na stanowisku kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana powyżej osoba kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane - załącznik nr 8 do SIWZ. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 90
•    2 - okres rękojmi - 10
IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i kosztorysem robót. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 2) W przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 3) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 6) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku; 1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania 2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej 3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane 4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych 5) Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 3) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy. 3. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia, c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie dalszych robót. 2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, a nie zawinione przez wykonawcę w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 4. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia, c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 2 gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pierzchnica.bip.jur.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pierzchnica ul.13 Stycznia 6 26-015 Pierzchnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pierzchnica ul.13 Stycznia 6 26-015 Pierzchnica sekretariat pok.11.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
                                                                                                                          Z up. Wójta
                                                                                                                Wojciech Pęczkiewicz
                                                                                                                       Zastępca Wójta

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2016-06-24.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2016-06-24 13:38:54.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2016-06-24 13:40:59.
czytano: 495 razy, id: 2902
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2016-06-24
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020