Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Sprawa: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22

Wyświetl stronę główną » Spis spraw » Sprawa: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, Miejsce załatwienia: Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska Pokój nr 22

Rodzaj sprawy: WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Miejsce załatwienia: • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty: • Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy • 2 egz. Oryginalnych kopii mapy zasadniczej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmujących teren, którego inwestycja dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, z naniesioną planowaną inwestycją (obiekty, sieci), w skali 1:500 lub 1: 1000, • Aktualny oryginalny wypis z rejestru gruntów wnioskowanej nieruchomości, • Aktualny skrócony wypis z rejestru gruntów działek sąsiednich, • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika..

Miejsce odbioru: Korespondencyjnie na adres wskazany we wniosku lub osobiście.

Opłaty: Opłata skarbowa: - 17,00 zł.- za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika - Od dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji). Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086)). - 56,00 zł.- za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu..

Termin załatwienia: • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji..

Uwagi: • Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie. • Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi nieruchomości. • Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy..

Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

Zatwierdził: Halina Ryśkiewicz .

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-07 13:43

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:35

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Edycja artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie artykułu - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:31

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.