Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Pierzchnicawtorek, 25 września 2018 r.

imieniny: Aurelia, Kleofas

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pierzchnica

Strona główna » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pierzchnica

Ogłoszenie Nr 1/2017 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Pierzchnica

Nazwa

jednostki

Urząd Gminy Pierzchnica

 ul. 13 Stycznia 6

26-015 Pierzchnica

Tel. (41) 353 80 46 fax.(41) 353 81 07

urzad.gminy@pierzchnica.pl

Oferowane

stanowisko

Referent ds. ogólnych

Data ogłoszenia naboru

10 marzec 2017r.

Termin składania dokumentów

24 marzec 2017r. do godziny 1530

Wymagane wykształcenie

Wyższe (preferowane administracja, zarządzanie)

Informacja dotycząca osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (luty 2017r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

Warunki pracy

 1. praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Pierzchnica na I piętrze,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego,
 3. praca ma charakter głównie biurowy, wymaga częstego kontaktu z klientami oraz z różnego rodzaju powiązanymi instytucjami,
 4. w miarę potrzeb wymagana praca w terenie, wyjazdy służbowe, szkolenia.
 5. zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 

 Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie wyższe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku - preferowane kierunki: administracja, zarządzanie.
 6. posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” wydane przez ABW albo SKW,
 7. odbyte przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
 8. znajomość przepisów prawa z zakresu:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym,
  2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych
  3. ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  4. ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej
  5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
  6. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 9. znajomość obsługi komputera,

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. odpowiedzialność, dyspozycyjność,
 3. komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
 4. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarka, fax, centrala telefoniczna

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie Kancelarii urzędu i sekretariatu urzędu
 2. Prowadzenie gospodarki materiałowej w urzędzie (zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości)
 3. Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu przeciwpożarowego w Urzędzie.
 4. Obsługa sekretarsko – kancelaryjna Wójta
 5. Prowadzenie biblioteki urzędu,
 6. Obsługa narad pracowniczych
 7. Obsługa Aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów
 8. Prowadzenie działań promocyjnych gminy
 9. Realizacja zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych wynikających z zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających odbycie stażu oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub

podpisane oświadczenie kandydata, o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 1. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 2. podpisane oświadczenie kandydata, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w kopertach z adnotacją: "Nabór na stanowisko ds. ogólnych w Urzędzie Gminy Pierzchnica" w terminie do 24 marca 2017 roku  w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica (I piętro pokój nr 11)  lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów)  na adres: Urząd Gminy Pierzchnica  ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej do naboru.

Uwagi

Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.pierzchnica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pierzchnica.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (wskazane jest podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail), której zakres obejmował będzie tematy określone w wymaganiach związanych ze stanowiskiem. W przypadku dużej liczby aplikacji (powyżej 7) przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona wstępna selekcja w postaci testu jednakowej treści dla wszystkich kandydatów.

            Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

            Wyłoniony kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole z naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą wydawane przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po tym okresie zostaną zniszczone.

 

 

Pierzchnica, dnia 10.03.2017r.

 

Wójt

(-)Stanisław Strąk

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-03-10.
Wprowadził do systemu: Stanisław Kielesiński. Data wprowadzenia: 2017-03-10 11:44:00.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-03-10 11:44:36.
czytano: 375 razy, id: 3096
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-03-10
Nowa wiadomość
Stanisław Kielesiński

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Pierzchnica 2018