Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Podtytuł: Rozeznanie rynku nr 8/RR/Kluby/2017/P z dnia 4.08.2017 roku dotyczące wyboru psychologa prowadzącego warsztaty psychospołeczne w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą”

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.

Rozeznanie rynku nr 8/RR/Kluby/2017/P z dnia 4.08.2017 roku

dotyczące wyboru psychologa  prowadzącego warsztaty psychospołeczne

 w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą”

 

Podstawa prawna:  rozeznanie rynku określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

1.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Pierzchnica

ul. 13 Stycznia 6

  1. – 015 Pierzchnica

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

Siedziba Zamawiającego  -  Urząd Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6, 26-015 Pierzchnica

Strona internetowa Zamawiającego  - www.pierzchnica.bip.jur.pl

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Gmina Pierzchnica w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                    i zdrowotnych, projekt pn. „Pewny Start z Wolną Strefą”, finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na psychologa w w/w projekcie.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej u 336 beneficjentów (186K/150M) osób w wieku 7 – 60 lat zagrożonych wykluczeniem oraz poprawa funkcjonowania ich otoczenia poprzez działania profilaktyczno – socjoterapeutyczne oraz usługi wsparcia rodziny                          w latach : 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 

 

Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej dlaOsi Priorytetowej
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  zawartych w regulaminie konkursu
nr RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16. Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój
wysokiej jakości usług społecznych (wraz z załącznikami) .Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory/item/821-ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych

Oraz do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa, który poprowadzi  warsztaty  psychospołeczne takie jak: „Integracja” (integracyjne mechanizmy grupy, zespołowe podejmowanie decyzji  i rozwiązywanie problemów, zapobieganie niepożądanym zachowaniom w grupie), „Stop” (zjawiska przemocy, przyczyny i skutki zachowań   agresywnych, nabywanie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze złością, formy pomocy dla ofiar agresji i przemocy) „Kontakt” (umiejętności interpersonalne, promowanie własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia, uświadomienie własnych barier w komunikacji interpersonalnej) , „Stres” (źródła stresu, sytuacje stresogenne , promowanie zdrowia i poznanie metod radzenia sobie ze stresem), „HIV i AIDS” (podstawowa wiedza na temat HIV i AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową, kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych), „Cyberprzestrzeń” (mechanizmy uzależnienia od komputera i Internetu, formy pomocy dla osób uzależnionych), „Mam swoje potrzeby” (poczucie własnej wartości, świadomość swojej godności, rozpoznawanie zamiarów innych osób, formy pomocy dla osób mających niskie poczucie własnej wartości).   

Realizacja działań na w/w stanowisku będzie miała miejsce od 09.2017 roku do 31.12.2018 roku.  

Celem pracy psychologa  jest :

Poprowadzenie warsztatów, uświadamiając w ten sposób Uczestników Projektu m.in. o zagrożeniach płynących z uzależnienia od komputera, Internetu, edukacji z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS czy o przyczynach i skutkach zachowań agresywnych.

 

 

 

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Przeprowadzenie w/w warsztatów  -w liczbie 92 godzin w okresie od 09.2017 roku do 31.12.2018 roku.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe /lub wyższe + studia podyplomowe kierunkowe .
  2. Doświadczenie zawodowe w pracy  w obszarze pomocy społecznej  i pieczy zastępczej – minimum 2 lata.

 

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

1. Oświadczenie numer  1 – formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik  nr
    2 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik   
     nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

5. CV z wyszczególnieniem informacji potwierdzających:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe /lub wyższe + studia podyplomowe kierunkowe .

 

  1. Doświadczenie zawodowe w pracy  w obszarze pomocy społecznej  i pieczy zastępczej– minimum 2 lata.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania (do wglądu) dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wiedzę Wykonawcy.

7. PODSTAWA ZATRUDNIENIA

Usługa  - umowa cywilnoprawna.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ( wraz z CV, kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe  pkt. 6 )

 

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Oferty można składać do dnia 17.08.2017r. do godziny  13.00 w Sekretariacie Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26 – 015 Pierzchnica. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy sekretariatu od 07.30 do 15.30, poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres Gmina Pierzchnica  ul. 13 Stycznia 6, 26 – 015 Pierzchnica.  Przewidywalny termin rozpatrzenia oferty – 24.08.2017 rok.

5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Gminy Pierzchnica ,ul. 13 Stycznia 6, 26– 015 Pierzchnica.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Iwona Wolańska tel.510 377 982

10. KRYTERIA  I SPOSÓB  OCENY OFERT

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena za realizację zamówienia  – 100 %

W ramach w/w kryterium cena (brutto) – maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

Cena =  x 100 pkt

11. FINANSOWANIE 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Pewny Start z Wolną Strefą”

 

 

 

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,                 w szczególności koszt składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne ( ZUS ) i podatku dochodowego, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o potrącenia składek należnych  ZUS i podatków, przekazanych przez Zamawiającego tym instytucjom.

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-08-04.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2017-08-04 13:06:17.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-08-04 13:06:17.
czytano: 257 razy, id: 3264
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-08-04
Aktualizacja wiadomości
Małgorzata Garlicka

2017-08-04
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-08-04
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-08-04
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-08-04
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-08-04
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019