Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaponiedziałek, 22 lipca 2019 r.

imieniny: Magdalena, Milena

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: drugiego konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy

Pierzchnica, dnia 9 kwietnia 2018r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY PIERZCHNICA

 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160) oraz § 4 ust.
1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą ( Dz. U. z 2018 r. poz. 393)

 

WÓJT GMINY PIERZCHNICA

OGŁASZA DRUGI

KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA

SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIERZCHNICY

 

 

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

 

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy

ul. Szkolna 30

26-015 Pierzchnica

 

II. Stanowisko objęte konkursem:

 

Kierownik Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy – stosunek pracy na podstawie umowy o pracę – pełny etat lub umowy cywilnoprawnej

 

III. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

1. Wykształcenie wyższe;

2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika;

3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

IV. Wymagane dokumenty:

 

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem
 2. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane dla stanowiska kierownika, w przypadku lekarza również dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie  innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
 5. Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przez dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 7. koncepcję funkcjonowania SZOZ w Pierzchnicy w formie pisemnej w zakresie spraw organizacyjnych, ekonomicznych, zatrudnienia, praw pacjenta i jakości świadczonych usług,
 8. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko
 9. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym w rozumieniu prawa pracy lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji objętej postępowaniem konkursowym.

 

V. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego w Urzędzie Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica   pokój nr 23, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od godziny 7.30 do 15.30.

 

VI. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów.

 

 1. Dokumenty do konkursu kandydaci składają w zaklejonych kopertach w Urzędzie Gminy Pierzchnica pok. nr 11 – Sekretariat lub za pośrednictwem poczty na adres (decyduje data wpływu do urzędu): Urząd Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6,
  26-015 Pierzchnica do dnia 25 kwietnia 2018r. godz. 15.30.
 2. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Kierownika SZOZ w Pierzchnicy ”.
 3. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów aplikacyjnych.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Gminy Pierzchnica.
 2. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie lub telefonicznie.
 3. Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pierzchnica www.pierzchnica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 


wójt

(-) Stanisław Strąk

Kategoria główna artykułu to: Jednostki organizacyjne.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2018-04-09.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2018-04-09 10:57:07.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2018-04-09 10:57:07.
czytano: 223 razy, id: 3454
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-04-09
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-04-09
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019