Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

 

 

Sprawozdanie z realizacji

Programu współpracy gminy Pierzchnica

z organizacjami pozarządowymi za rok 2017

 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi za 2017r.

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Pierzchnica z dnia 21 listopada 2016r. (uchwała XVIII/71/2016).

W 2013r. Rada Gminy przyjęła również wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2014-2019 (uchwała Nr XXX/43/2013).

 

Programy współpracy przewidywały współpracę na płaszczyźnie finansowej
i pozafinansowej.

 

W programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r. określono zadania priorytetowe w zakresie:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

- edukacji, oświaty i wychowania w tym prowadzenie społecznej szkoły,

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

- kultura i sztuka.

 

W trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przedmiotem współpracy finansowej samorządu Gminy Pierzchnica z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku była realizacja zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii. Wspieranie organizacji pozarządowych w  realizacji zadań publicznych wraz
z udzieleniem dotacji na sfinansowanie ich realizacji odbywało się
po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

 

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom powierzona była Społecznemu Ruchowi Trzeźwości w Pierzchnicy. Na realizację dwóch projektów Stowarzyszenie otrzymało dwie dotacje w łącznej wysokości 10.000zł.
W realizację projektów stowarzyszenie wniosło wkład finansowy (środki finansowe własne oraz z innych źródeł) w wysokości 251,81zł, oraz pracę własną o wartości 1066zł.  W trakcie realizacji projektów nieodpłatnie świadczyło pracę 9 osób.
 

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej powierzona była:

 • dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy – prowadzenie domu pomocy społecznej. Na realizację zadania zawarto umowę wieloletnią obejmująca lata 2014-2018. W ramach tego zadania Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umieszcza osoby w podeszłym wieku w domu pomocy społecznej. W 2017 roku z takiej pomocy korzystało od 6 do 7 osób
  w poszczególnych miesiącach, co średnio stanowi 6,28 osób.
 • dla Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy na zadanie polegające na zorganizowanie pomocy żywnościowej dla potrzebujących mieszkańców gminy Pierzchnica. W ramach tego projektu przywieziono 22451,60kg produktów żywnościowych. Sprowadzone artykuły spożywcze przekazano w postaci paczek żywnościowych dla 151 rodzin dla 380 najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy Pierzchnica.

 

Ponadto gmina prowadziła współpracę finansową z organizacjami pozarządowymi na podstawie innych ustaw:

- ustawy o sporcie z Klubem Sportowym POLANIE w Pierzchnicy ,

- ustawy o systemie oświaty ze Stowarzyszeniem Sportowo-Kulturalnym w Drugni w zakresie prowadzenia Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Drugni

- ustawy o ochronie przeciwpożarowej z jednostkami ochotniczej straży pożarnej.

 

W ramach współpracy pozafinansowej podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać na preferencyjnych warunkach z lokali
i nieruchomości komunalnych.

Gmina Pierzchnica zajmowała się obsługą konkursów ofert na wspieranie zadań publicznych, udostępniała niezbędne formularze i udzielała konsultacji na temat ich wypełniania i rozliczania dotacji.

 

Wykaz organizacji, które otrzymały dotacje w 2017 roku stanowi załącznik do

niniejszego sprawozdania.

 

Zestawienie udzielonych i rozliczonych dotacji  za 2017r.

 

Lp.

Nazwa organizacji/ jednostki

Przeznaczenie dotacji

Kwota dotacji

Ogólna wartość zadania

 

Dotacje przyznane w drodze konkursu na wspieranie zadań publicznych (na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie)

 

 1.  

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

Działalność przeciwdziałania narkomanii – projekt „Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić.”

3.000,00

3 454,31

 1.  

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

Działalność przeciwalkoholowa – projekt „Młodość bez uzależnień”

7.000,00

7 863,50

 1.  

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy

Pomoc społeczna – „Z pomocą dla potrzebujących 2017”

2 685,88

4 148,33

 1.  

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder
w Pierzchnicy

Pomoc społeczna – „Prowadzenie domu pomocy społecznej”

157 237,20

217 229,00

 

Dotacja udzielona na podstawie ustawy o systemie oświaty

 1.  

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne
w Drugni

 

Na prowadzenie szkoły podstawowej

711 533,55

711 533,55

Na prowadzenie przedszkola

204 460,19

204 460,19

Kształcenie specjalne

27 717,23

27 717,23

 

Dotacja udzielona na wsparcie rozwoju sportu (na podstawie ustawy o sporcie)

 

 1.  

Klub Sportowy POLANIE w Pierzchnicy

Wsparcie projektu sportowego

pn. „Gramy razam 2017”

70.000,00

104 165,51

 

Dotacja na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 1.  

OSP Pierzchnica

Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej

794,79

14 794,79

 


Wójt

(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2018-05-04.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2018-05-04 09:51:48.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2018-05-04 09:51:48.
czytano: 82 razy, id: 3471
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-04
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-05-04
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019