Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicapiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podtytuł: Przebudowa chodników i parkingu w Pierzchnicy

Znak: R.I. 271.03.2018

Ogłoszenie nr 500103487-N-2018 z dnia 11-05-2018 r.

Gmina Pierzchnica: Przebudowa chodników i parkingu w Pierzchnicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538097-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pierzchnica, Krajowy numer identyfikacyjny 29101060700000, ul. Urzędnicza  6, 26-015   Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl, faks 041 35-38-046.
Adres strony internetowej (url): www.pierzchnica.bip.jur.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa chodników i parkingu w Pierzchnicy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.I. 271.03.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane: a)w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa chodników na osiedlu Kamionki w Pierzchnicy”: - przebudowa chodnika w Pierzchnicy ul. Langiewicza o długości 268,0 m - przebudowa chodnika w Pierzchnicy ul. Mickiewicza o długości 135,0 m - przebudowa chodnika         w Pierzchnicy ul. Słowackiego o długości 173,0 m - przebudowa chodnika w Pierzchnicy ul. Żeromskiego o długości 51,0 m b)w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa parkingu przy Kościele w Pierzchnicy”: - przebudowa parkingu w Pierzchnicy ul. Urzędnicza oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1)Dokumentacja projektowa wraz z planami sytuacyjnymi (mapy) 2)Przedmiary robót, 3)Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego. (Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 miesięcy zostaną odrzucone). Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, obowiązujących norm, wiedzy technicznej "Warunkami technicznymi" oraz przepisami bhp. Miejsce prowadzenia robót budowlanych należy ogrodzić oraz ustawić tablice ostrzegawcze. Wykonawca ustawi swoje zaplecze budowy w uzgodnionym między stronami miejscu. Odbiory odbywać się będą w oparciu o szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wytyczne dostawy materiałów: •Użyte do budowy wyroby budowlane muszą odpowiadać wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku. •Wykonawca dostarczy atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności na wszystkie użyte materiały. UWAGA: Zamawiający zgodnie                      z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy                       o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyłączeniem kierownika robót. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego w rozdziale V pkt.2 SIWZ, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45233253-7, 45100000-8, 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 338428.16
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo- Usługowa Dorota Wójcik
Email wykonawcy: rysiekw0@op.pl
Adres pocztowy: Ujny 24
Kod pocztowy: 26-015
Miejscowość: Pierzchnica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 242715.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 242715.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 409462.56
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

ułożenie kostki brukowej

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Z up. Wójta Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Wójta

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2018-05-11.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2018-05-11 10:05:13.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2018-05-11 10:29:50.
czytano: 174 razy, id: 3489
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-05-11
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020