Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicapiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych

Strona główna » Organizacje pozarządowe » Ogłoszenie konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych

Podtytuł: na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018

                                                                                      Pierzchnica, dnia 26 lipca 2018r.

 

       

Wójt Gminy Pierzchnica

ogłasza

otwarty konkurs ofert

na wsparcie zadania publicznego

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450) oraz Uchwały XXVI/80/2017  Rady Gminy Pierzchnica z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz Uchwały XXV/67/2017 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 9 października 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,

Wójt Gminy  ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

I.  Konkurs adresowany jest do:

 

 1. organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. innych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

 

 1. Rodzaj zadania i wysokość dotacji

 

 1. Przedmiotem konkursu jest:

Prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej
wśród dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomaniina rok 2018

 

W ramach zadania mogą być realizowane:

 1. spektakle profilaktyczne dla uczniów,
 2. Projekcje filmów edukacyjnych,
 3. pogadanki, prelekcje i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych
  i gimnazjum,
 4. szkolenia na temat uzależnień od narkotyków dla rodziców
  i nauczycieli,
 5. otwarte imprezy profilaktyczne,
 6. zakupy pomocy dydaktycznych i literatury niezbędnej do prowadzenia zajęć profilaktycznych.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018:   3000 zł.
 2. W roku 2017 Gmina Pierzchnica na realizację podobnego zadania przeznaczyła 3000zł.

 

 

 

III.  Zasady przyznawania dotacji

 

 1. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy,
  a następnie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 2. Dotacja może być przyznana jedynie na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dofinansowanie nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania. Podmiot ubiegający się o dofinansowanie musi wykazać co najmniej 10% wkład własny składający się z wkładu finansowego – środków własnych lub pochodzące z innych źródeł i/ lub wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
 4. Z dotacji przyznanej w ramach niniejszego konkursu, w szczególności nie mogą być pokrywane wydatki:
  1.  poniesione przed podpisaniem umowy;
  2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Wybór oferty nie gwarantuje przyznania środków w wnioskowanej wysokości. Zastrzega się możliwość rozdzielenia przeznaczonej kwoty pomiędzy kilku oferentów. Wysokość dotacji określona będzie każdorazowo w umowie.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Zadanie musi być zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowy czas realizacji zadania określa oferent.
 2. W ramach realizacji zadania podmiot powinien realizować profilaktykę uzależnień dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz ich rodziców zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi przepisami i standardami, w zakresie opisanym w ofercie, z uwzględnieniem ewentualnej aktualizacji.
 4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
 5. Oferent w terminie przewidzianym umową przedstawia sprawozdanie
  z wykonania zadania publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

V. Termin i warunki składania ofert realizacji zadania:

 

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) do dnia 20 sierpnia 2018r.  godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6,
  26-015 Pierzchnica z dopiskiem: „Konkurs ofert na wspieranie zadania publicznego w roku 2018 w zakresie zwalczania narkomanii ”. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem podmiotu składającego.
 2. Oferty mogą zostać przesłane pocztą na adres Urzędu Gminy wówczas decyduje termin wpływu do urzędu.
 3. oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia,
 4. dodatkowych informacji udziela Małgorzata Garlicka pod nr tel.: (041) 3538046 wew. 26 lub drogą elektroniczną pod adresem: urzad.gminy@pierzchnica.pl,
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. aktualny statut,
  3. oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  4. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).

Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część oferty.

 

 

VI.Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

 

 1. Warunkiem dokonania oceny merytorycznej ofert jest spełnienie wymogów formalnych:
  1. złożenie oferty w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie;
  2. złożenie oferty we wskazanym miejscu;
  3. złożenie oferty przez podmiot do tego uprawniony, którego działalność statutowa zgadza się z zakresem zadania publicznego, będącego przedmiotem konkursu (potwierdzone odpowiednim zapisem w statucie);
  4. złożenie oferty na właściwym formularzu,
  5. dołączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników
  6. opieczętowanie oferty i podpisanie jej przez osoby do tego uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu upoważnione są do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań;
  7. złożenie oferty realizacji zadania zgodnego z celami i założeniami konkursu;
  8. zadeklarowanie przez Oferenta wkładu własnego, z innych źródeł lub wkładu osobowego (w tym pracy społecznej lub świadczeń wolontariuszy)
 2. Kryteria merytoryczne wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. możliwości realizacji zadania – do 10 pkt
  2. kalkulacji kosztów – do 50 pkt
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 10 pkt
  4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – do 20 pkt,
  5. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
   i praca społeczna członków – do 10 pkt.
  6. Przy rozpatrywaniu ofert komisja konkursowa uwzględni analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, którym w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów.
 4. Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 25 sierpnia 2018r.
 5. Oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Wójta.
 6. Komisja sporządzi ze swoich posiedzeń protokół, zawierający punktację
  i wniosek o przyjęciu lub odrzuceniu oferty. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
 7. W przypadku, kiedy organizacja otrzyma dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, przed zawarciem umowy Oferent winien dokonać uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków  i zakresu realizacji zadania, w tym dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu oraz harmonogramu oferty.
 8. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert i ewentualnie dokonaniu aktualizacji, o której mowa w pkt.7, bez zbędnej zwłoki będą zawierane umowy z organizacjami pozarządowymi,  na realizację zadania publicznego.
 9. W umowie będą określone m.in.: kwota udzielonej dotacji, zakres rzeczowy zadania, termin realizacji zadania, termin sprawozdawczości, sposób kontroli realizacji zadania.
 10. Od decyzji Wójta nie przysługuje tryb odwoławczy.
 11. Dotacja zostanie przekazana w 2018r. na konto oferenta zgodnie z zawartą umową.
 12. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2018-07-26.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2018-07-26 10:50:25.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2018-07-26 10:50:25.
czytano: 175 razy, id: 3547
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-07-26
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2018-07-26
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020