Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 29 lutego 2020 r.

imieniny: Lech, Lutomir

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica

Strona główna » Nabór na wolne stanowisko urzędnicze » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica

Ogłoszenie Nr 1/2019 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica

Nazwa

jednostki

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica

 ul. Urzędnicza 6

26-015 Pierzchnica

Tel. (41) 353 80 46 fax.(41) 353 81 07

urzad@pierzchnica.pl

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl;  tel: 602 779 754.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
  • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego naboru i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
  • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu naboru i zostaną umieszczone w protokole z naboru będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  • Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą wydawane kandydatom przez 3 miesiące od daty zamieszczenia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej za stosownym pokwitowaniem.
  • Nie odebrane dokumenty aplikacyjne, o których mowa w pkt 3 zostaną zniszczone komisyjnie.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym co wynika z art. 221 § 1 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje niemożność dopuszczenia aplikacji do naboru i zawarcia  umowy o pracę.
 9. Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą zautomatyzowanej decyzji.

 

Oferowane

stanowisko

Informatyk

Zatrudnienie 1/1etatu

Data ogłoszenia naboru

28 stycznia 2019r.

Termin składania dokumentów

8 lutego 2019r. do godziny 1530 (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu)

Wymagane wykształcenie

Co najmniej średnie – kierunek informatyka

Doświadczenie zawodowe

Niezbędne:

Minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego.

 

Dodatkowe:

Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej związane  z obsługą informatyczną.

Informacja dotycząca osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (grudzień 2018r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

Warunki pracy

 1. praca wykonywana będzie w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica na I piętrze. Brak możliwości poruszania się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdu, schody wewnątrz budynku. Toaleta nie przystosowana do wózków inwalidzkich.
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i biurowego,
 3.  w miarę potrzeb wymagana praca w terenie, wyjazdy służbowe, szkolenia.
 4. zatrudniona osoba, o której mowa w art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne:

 

 Kandydatem na stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 5. posiada wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku – kierunek informatyka.
 6. posiada znajomość przepisów prawa z zakresu:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym;
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
  3. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
  4. ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  5. ustawy z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 7. posiada wiedzę i umiejętności zapewniające obsługę informatyczną,
 8. posiada doświadczenie i umiejętność  administrowania serwerami oraz sieciami opartymi na serwerach.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. umiejętność analizy i syntezy informacji,
 2. rzetelność, dokładność, terminowość,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
 5. Kreatywność, samodzielność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Administracja siecią komputerową Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica.
 2. Instalowanie i aktualizowanie oprogramowania.
 3. Wdrażanie i testowanie nowego oprogramowania oraz nowych technik i rozwiązań informatycznych.
 4. Zakup i inwentaryzacja sprzętu komputerowego, w tym prowadzenie ewidencji zakupionego sprzętu oraz oprogramowania.
 5. Nadzór i pomoc użytkownikom we wszystkich sprawach dotyczących działania systemu komputerowego, oraz w poprawnym użytkowaniu sprzętu komputerowego.
 6. Dbałość o należyty stan techniczny sprzętu oprogramowania, w tym usuwanie usterek i drobnych awarii.
 7. Przegląd, konserwacja i bieżąca naprawa systemów – w tym sieci informatycznej.
 8. Stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem.
 9. Profilaktyka antywirusowa.
 10. Wykonywanie kopii baz danych.
 11. Okresowe sprawdzanie kopii zapasowych pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu.
 12. Czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych.
 13. Zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej urzędu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz.
 14. Zabezpieczenie urządzeń i systemów informatycznych przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej.
 15. Przygotowywanie urządzeń, dysków lub innych nośników informatycznych zawierających dane osobowe do likwidacji.
 16. Organizowanie i prowadzenie szkoleń informatycznych dla kadry urzędu.
 17. Zapewnienie dostępu do internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy w urzędzie.
 18. Opieka i nadzór nad wdrażanymi systemami, konsultowanie zmian w oprogramowaniu oraz kontakty z autorami oprogramowania.
 19. Prowadzenie spraw związanych z informatyzacją urzędu oraz elektronicznym obiegiem dokumentów urzędu.
 20. Obsługa informatyczna Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.
 21. Wykonywanie czynności Administratora Systemów Informatycznych określonych w Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w urzędzie, w szczególności:
 1. nadawanie uprawnień, ich zmiana i odbieranie uprawnień, użytkownikom systemów komputerowych w urzędzie,
 2. prowadzenie rejestru nadanych uprawnień dla użytkowników,
 3. sprawdzanie zawartości komputerów pod kątem legalności stosowanego przez użytkowników w urzędzie oprogramowania.

 

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje,
 4. kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających odbycie stażu oraz w przypadku pozostawania w zatrudnieniu - zaświadczenie o zatrudnieniu,
 5. podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. podpisane oświadczenie kandydata, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do celów rekrutacji.

 

Miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać w kopertach z adnotacją: "Nabór na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica" w terminie do 8 lutego 2019 roku  w sekretariacie Urzędu Miasta i  Gminy Pierzchnica (I piętro pokój nr 11)  lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu dokumentów)  na adres: Urząd Miasta Gminy Pierzchnica  ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej do naboru.

Uwagi

Po upływie terminu do złożenia dokumentów i przeprowadzeniu wstępnej selekcji lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: www.pierzchnica.bip.jur.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (wskazane jest podanie telefonu kontaktowego lub adresu e-mail), której zakres obejmował będzie tematy określone w wymaganiach związanych ze stanowiskiem. W przypadku dużej liczby aplikacji (powyżej 7) przed przystąpieniem do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przeprowadzona wstępna selekcja w postaci testu jednakowej treści dla wszystkich kandydatów.

            Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

            Wyłoniony kandydat do zatrudnienia zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

            Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu i zostaną umieszczone w protokole z naboru będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Dokumenty pozostałych osób będą wydawane przez 3 miesiące od zakończenia procedury naboru, nieodebrane dokumenty po tym okresie zostaną zniszczone.

 

 

Pierzchnica, dnia 28.01.2019r.

Burmistrz

(-)Stanisław Strąk

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-01-28.
Wprowadził do systemu: Stanisław Kielesiński. Data wprowadzenia: 2019-01-28 11:10:16.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-01-28 11:11:01.
czytano: 279 razy, id: 3756
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-01-28
Nowa wiadomość
Stanisław Kielesiński

2019-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2019-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2019-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2019-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

2019-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Stanisław Kielesiński

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020