Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zapytanie ofertowe

Strona główna » Przetargi » Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzelczyce

Pierzchnica, 04.04.2019r.

Znak sprawy: RI.07.2019(M)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pierzchnica z siedzibą ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

„Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzelczyce”

Postępowanie prowadzone jest  w trybie zapytania ofertowego o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

I.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

NIP: 657-26-27-358,

REGON: 291010607

tel.: 41 3538046
fax. 41 3538046

II.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zamówienie obejmuje następujące odcinki/elementy robót:
1)    Przygotowanie terenu, w tym karczowanie drzew
2)    Budowa placu zabaw (linarium, domek dla maluchów, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela z siedziskami, bujak żabka, bujak skuter, ławka parkowa – 3 szt., kosz na śmieci- szt.2, tablica regulaminowa placu zabaw)
3)    Wyposażenie siłowni (urządzenie na pylonie drabinka i podciąg nóg, urządzenie na pylonie wyciskanie siedząc i wyciąg górny, urządzenie na pylonoe wahadło i twister, rowerek, orbitrek, tablica regulaminowa siłowni)
4)    Wyposażenie wokół boiska wielofunkcyjnego (ławka młodzieżowa-szt.2, kwietnik betonowy)
5)    Nawierzchnia placu zabaw trawiasta
6)    Nawierzchnia placu zabaw piasek
7)    Chodnik (dojście – nawierzchnia żwirowa)
8)    Zieleń
9)    Ogrodzenie (likwidacja przęsła istniejącego ogrodzenia i montaż nowej furtki)

zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1a), specyfikacją (załącznik nr 1b) i przedmiarem robót (załącznik nr 2).

 W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe  lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji, materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalności  nie gorszych od określonych w dokumentacji.

III.    TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Wymagany  termin realizacji zamówienia:  do dnia 20.06.2019r.

IV.  ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

Wypełniony i podpisany:
1)    Formularz oferty – na załączniku nr 3
2)    Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu – na załączniku nr 4.

V.    CENA OFERTY

Cena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu ofertowego.

Uwaga: Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

VI. Kryterium wyboru oferty – 100% cena

VII.  WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność nastąpi przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od dnia odbioru i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

VIII. TERMIN ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 3) należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.04.2019r. do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta musi zawierać na kopercie oznaczenie: „Budowa placu zabaw i siłowni   zewnętrznej w miejscowości Skrzelczyce”- oferta

Adresy do doręczeń w formie:

a)    pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6,26-015 Pierzchnica – sekretariat.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1)    Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego  i jego następców prawnych o zawarcie umowy.
2)    Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

X.  Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1.    Monika Pawlik – te. 41 3538046 wewn. 27
2.    Wojciech Pęczkiewicz – tel. 41 3538046 wewn. 30

XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.    Dokumentacja budowlana – załącznik nr 1a
2.    Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1b
3.    Przedmiar robót – załącznik nr 2
4.    Formularz oferty – załącznik nr 3
5.    Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
6.    Wzór umowy – załącznik nr 5


                                                                            Z up. Burmistrza
                                                                    /-/Wojciech Pęczkiewicz
                                                                         Zastępca Burmistrza

 

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-04-04.
Wprowadził do systemu: Monika Pawlik. Data wprowadzenia: 2019-04-04 11:36:58.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-04-04 11:55:11.
czytano: 215 razy, id: 3870
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-04
Aktualizacja wiadomości
Monika Pawlik

2019-04-04
Nowa wiadomość
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

2019-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Monika Pawlik

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020