Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W PIERZCHNICY

Znak: RRiMG.6840.1.2018

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

( I przetarg odbył się w dniu 5 marca 2019r.)

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz.1490),

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działek 1704/59 i 542/18 o łącznej powierzchni 0,1416 ha położonej w Pierzchnicy obr. 11, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: tereny mieszkaniowe.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 50 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23% (11 500,00 zł).

Przetarg odbędzie się w dniu  28 maja 2019 roku o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 5 000,00 zł do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 1500, na konto Gminy Pierzchnica Nr 62 1020 2629 0000 9102 0256 0662.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości podając jednocześnie numer działki, której przedmiotowa wpłata dotyczy.

Nieruchomość budowlana o nr ewid. 1704/59 i 542/18 położona jest w Pierzchnicy przy zbiegu ulic Jana Pawła II i Św. Anny. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona

i obecnie zachwaszczona. Teren nieruchomości nierówny, na części wywieziona, nierozplantowana ziemia z wykopów. Sieci uzbrojenia technicznego zlokalizowane

w pasie drogi, bezpośrednio przy działce. Istnieje możliwość wybudowania przyłącza wodnego, sanitarnego i elektrycznego. W sąsiedztwie od strony zachodniej budynek mieszkalny jednorodzinny, od strony północnej przylega do terenu budynków weterynarii, a od strony południowej stacja paliw.

Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pierzchnica uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Pierzchnica Nr XXVIII/75/01 z dnia 30.12.2001r. i    zmiany nr 23 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość składająca się z działek 1704/59 i 542/18 stanowi grunt przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług towarzyszących nieuciążliwych.

Nieruchomość o nr ewid. 1704/59 posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KI1B/00044643/6, natomiast nieruchomość o nr ewid. 542/18 księgę wieczystą o nr KI1B/00055623/0 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wpisów nie zawierają.

Termin zagospodarowania – nie dotyczy.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017r., poz. 2278 ze zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba ustalona Nabywcą nieruchomości zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta i Gminy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy http://www.pierzchnica.bip.jur.pl,w prasie lokalnej oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu i w miejscowościach,w których znajdują się przeznaczone do sprzedaży nieruchomości.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie 41-353-80-46 wew. 29. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Pierzchnica, dnia 25.04.2019

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-04-25.
Wprowadził do systemu: Marta Szaruga. Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:57:53.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-04-25 12:59:14.
czytano: 135 razy, id: 3917
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-04-25
Nowa wiadomość
Marta Szaruga

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020