Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicasobota, 11 lipca 2020 r.

imieniny: Benedykt, Karina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o zamówieniu

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu

Podtytuł: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku”

Znak: RF.271.1.2019

Ogłoszenie nr 600678-N-2019 z dnia 2019-09-23 r.

Gmina Pierzchnica: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pierzchnica, krajowy numer identyfikacyjny 29101060700000, ul. Urzędnicza  6 , 26-015  Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl, faks 041 35-38-046.
Adres strony internetowej (URL): www.pierzchnica.bip.jur.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.pierzchnica.bip.jur.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.pierzchnica.bip.jur.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26- 015 Pierzchnica, pokój nr 11 (sekretariat)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku”
Numer referencyjny: RF.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 425 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 3.2. Przeznaczenie kredytu zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Pierzchnicy na 2019 rok Nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami. 3.3. Podstawowe dane o kredycie: 3.3.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty tj. do 31.12.2033 roku. 3.3.2. Przewidywane zaciągnięcie kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 30.11.2019 roku. 3.3.3. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie. 3.3.4. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy Nr 69 1020 2629 0000 9302 0290 1296 w PKO BP prowadzonym dla Gminy Pierzchnica w wysokości 1 425 000,00 zł. 3.5. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M (zmienny) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę Banku. Do w/w stawki WIBOR 1 M (zmienny) zostanie doliczona marża Banku stała (niezmienna) w okresie kredytowania. 3.5.1. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych, notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie jednomiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku w wysokości ……… p.p stałą w okresie kredytowania. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR- 1M – 1,64 % . 3.5.2. Wskazana w ofercie marża banku (w stosunku rocznym) jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Zmiana wysokości oprocentowania odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest w przypadku jedynie zmiany stawki WIBOR 1M. Stosownie do art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 3.5.3. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR wynoszącą 1,64 % i stałą marżę banku oraz planowany harmonogram zaciągnięcia i spłat kapitału. Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na ZAŁĄCZNIKU 1B. Wykonawca wypełnia tylko wysokość marży banku - w polu nr 2 (oznaczonym kolorem żółtym) - do 2 miejsca po przecinku. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu. Odsetki będą płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie. Do formuły naliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę w roku, przez którą należy rozumieć odpowiednio: rok 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc to rzeczywista liczba dni (tj. z uwzględnieniem faktycznej liczby dni lutego w każdym roku). 3.5.4. Spłata kredytu Spłaty rat kredytu / kapitału/ dokonywane będą w ratach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca w niżej wymienionym harmonogramie: -rok 2032 – 12 rat po 62 500,00 zł; -rok 2033 – 12 rat po 56 250,00 zł. 3.5.5. Zakładana karencja w spłacie kredytu: do 31.01.2032 roku. 3.6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. Zamawiający informuje iż Skarbnik Gminy nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, natomiast złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. 3.7. Dodatkowe ustalenia 3.7.1. Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu w przypadku uzyskania ponadplanowych dochodów lub niewykonania wydatków budżetowych bez opłaty prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu, 3.7.2. Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych, 3.7.3. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, 3.7.4. Odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia, 3.7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość za zgodą Banku – przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu, 3.7.6. Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 3.7.7 W przypadku wejścia Polski do strefy euro Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej, - prowizji od przyznanego kredytu, - prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. 3.9. Wykonawca/ Bank nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści Oferty.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2033-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, - jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczyli lub świadczą co najmniej 1 usługę polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych 00/100) na rzecz podmiotów publicznych – potwierdzona dowodem, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

7.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 lub odpowiednio w pkt 7.2 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy: 6.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego, - jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli przepisy wymagają wpisu do Rejestru) lub innego rejestru zawodowego lub handlowego, prowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6.1.2 Zdolności techniczne lub zawodowe Wiedza i doświadczenie; Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczyli lub świadczą co najmniej 1 usługę polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden milion złotych 00/100) na rzecz podmiotów publicznych – potwierdzona dowodem, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. 6.1.3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa;. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań. 6.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP, zgodnie z pkt 7.9 SIWZ. 6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt. 6.1.2. SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane – wykonanie części zamówienia w charakterze podwykonawcy. 6.3.1. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 6.3.1.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 6.3.1.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1.2. i 6.1.3. SIWZ. 6.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 6.5. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust.5 pkt. 1 Ustawy PZP.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena (koszt obsługi długu)

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 1.1. Umowa zostanie przygotowana z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy, harmonogramem spłaty kredytu i warunków dotyczących realizacji przedmiotu umowy zawartych w Załączniku nr 4 do SIWZ. Treść postanowień przed ich przeniesieniem do umowy może ulec modyfikacji, jednakże zmiany muszą być zgodne z innymi postanowieniami i warunkami SIWZ oraz posiadać nieistotny charakter. 1.2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacji, gdy zajdzie, co najmniej jedna z okoliczności przedstawionych w art. 144 ust. 1 ustawy pzp oraz w projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ . 1.3.Umowa może ulec zmianie za porozumieniem stron. Zmiana umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. z dnia 9 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej. 2. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzczchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-09-23.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:13:26.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-09-23 09:15:32.
czytano: 138 razy, id: 4116
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-09-23
Aktualizacja wiadomości
Marta Pejska

2019-09-23
Nowa wiadomość
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

2019-09-23
Dodanie załącznika/ załączników
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020