Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Podtytuł: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku

 

Znak: R.F.271.1.2019

 

Ogłoszenie nr 510249001-N-2019 z dnia 19-11-2019 r.

Gmina Pierzchnica: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 600678-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pierzchnica, Krajowy numer identyfikacyjny 29101060700000, ul. Urzędnicza  6,   26-015  Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl, faks 041 35-38-046.
Adres strony internetowej (url): www.pierzchnica.bip.jur.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RF.271.1.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 1 425 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2019 roku stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 3.2. Przeznaczenie kredytu zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Pierzchnicy na 2019 rok Nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 roku ze zmianami. 3.3. Podstawowe dane o kredycie: 3.3.1. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia spłaty tj. do 31.12.2033 roku. 3.3.2. Przewidywane zaciągnięcie kredytu nastąpi jednorazowo w dniu 30.11.2019 roku. 3.3.3. Uruchomienie kredytu nastąpi w oparciu o pisemną dyspozycję, która zostanie złożona Wykonawcy. Dopuszcza się złożenie dyspozycji za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną na numer faksu lub adres e-mail wskazany w umowie. 3.3.4. Uruchomienie kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu trzech dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona dyspozycja o uruchomienie kredytu i przekazane środki przez Wykonawcę na rachunek Zamawiającego wskazany w umowie. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest do postawienia środków finansowych do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelanie na rachunek bankowy Nr 69 1020 2629 0000 9302 0290 1296 w PKO BP prowadzonym dla Gminy Pierzchnica w wysokości 1 425 000,00 zł. 3.5. Oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 1 M (zmienny) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę Banku. Do w/w stawki WIBOR 1 M (zmienny) zostanie doliczona marża Banku stała (niezmienna) w okresie kredytowania. 3.5.1. Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu obliczane będzie na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych, notowanej na dwa dni robocze przed podpisaniem umowy kredytu w pierwszym okresie jednomiesięcznym oraz na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1M notowanej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnych okresów jednomiesięcznych, powiększonej o marżę banku w wysokości ……… p.p stałą w okresie kredytowania. Celem przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca winien przyjąć wysokość stawki WIBOR- 1M – 1,64 % . 3.5.2. Wskazana w ofercie marża banku (w stosunku rocznym) jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. Zmiana wysokości oprocentowania odsetek w okresie kredytowania dopuszczalna jest w przypadku jedynie zmiany stawki WIBOR 1M. Stosownie do art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869) kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 3.5.3. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę bazową WIBOR wynoszącą 1,64 % i stałą marżę banku oraz planowany harmonogram zaciągnięcia i spłat kapitału. Dla porównywalności złożonych Ofert wyliczenie to należy przygotować na ZAŁĄCZNIKU 1B. Wykonawca wypełnia tylko wysokość marży banku - w polu nr 2 (oznaczonym kolorem żółtym) - do 2 miejsca po przecinku. Spłata odsetek następować będzie w ratach miesięcznych, naliczanych od dnia uruchomienia kredytu. Odsetki będą płatne do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca. Bank zobowiązany jest do wyliczania odsetek za każdy miesiąc i przekazania bez wezwania Zamawiającemu do 25 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w umowie. Do formuły naliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę w roku, przez którą należy rozumieć odpowiednio: rok 365 lub 366 dni, a każdy miesiąc to rzeczywista liczba dni (tj. z uwzględnieniem faktycznej liczby dni lutego w każdym roku). 3.5.4. Spłata kredytu Spłaty rat kredytu / kapitału/ dokonywane będą w ratach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca w niżej wymienionym harmonogramie: -rok 2032 – 12 rat po 62 500,00 zł; -rok 2033 – 12 rat po 56 250,00 zł. 3.5.5. Zakładana karencja w spłacie kredytu: do 31.01.2032 roku. 3.6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z wystawienia kredytobiorcy. Koszty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia kredytu ponosi Zamawiający. Zamawiający nie przewiduje oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów bankowych. Zamawiający informuje iż Skarbnik Gminy nie złoży kontrasygnaty na wekslu in blanco, natomiast złoży kontrasygnatę na deklaracji wekslowej. 3.7. Dodatkowe ustalenia 3.7.1. Zamawiający przewiduje możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu w przypadku uzyskania ponadplanowych dochodów lub niewykonania wydatków budżetowych bez opłaty prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanego kredytu, 3.7.2. Zamawiający zakłada możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek dodatkowych kosztów rekompensacyjnych, 3.7.3. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania, 3.7.4. Odsetki będą naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia, 3.7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Zamawiającego dopuszcza się możliwość za zgodą Banku – przesunięcia terminu spłaty raty kredytu. Powyższy wniosek powinien być przedłożony przez Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem płatności raty kredytu, 3.7.6. Jeżeli termin spłaty upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy spłata kredytu może nastąpić w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. 3.7.7 W przypadku wejścia Polski do strefy euro Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat. 3.8. Zamawiający zastrzega sobie, że od przyznanego kredytu Bank nie pobierze żadnej prowizji od kredytu tj.: - prowizji przygotowawczej, - prowizji od przyznanego kredytu, - prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu, - prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu. 3.9. Wykonawca/ Bank nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści Oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 750000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Chmielniku
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. 1-go Maja 27
Kod pocztowy: 26-020
Miejscowość: Chmielnik
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 439858.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 439858.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 439858.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

(-) Wojciech Pęczkiewicz

Z- ca Burmistrza

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-11-19.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-11-19 12:00:27.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-11-19 12:26:34.
czytano: 70 razy, id: 4174
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-11-19
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020