Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaponiedziałek, 21 września 2020 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do składania ofert cenowych

Podtytuł: na dostawę komputerów przenośnych

 

 Pierzchnica, dnia 1.04.2020r.

Znak:RO.4424.8.2020

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Gmina Pierzchnica z siedzibą ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 20 szt. komputerów przenośnych

w ramach

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

ZDALNA SZKOŁA

 

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego (zarządzenie nr 50/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 12 marca 20219r. w sprawie realizacji wydatkowo wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

NIP: 657-26-27-358,

REGON: 291010607

tel.: 41 370 56 00

fax. 41 353 81 07

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - 20 szt. komputerów przenośnych. Szczegółowa specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego została określona w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – Minimalne parametry sprzętu.

 

Wymagania w zakresie innych cech:

 1. komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe;
 2. urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim;
 3. do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania,
 4. Sprzęt komputerowy winien być gotowy do pracy po przekazaniu użytkownikowi końcowemu,
 5. Sprzęt komputerowy powinien posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta w formie door to door.
 6. Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu.
 7. W formularzu oferty Wykonawca podaje producenta i model oferowanego sprzętu oraz oferowane okresy gwarancji.
 8. W przypadku, gdy parametry oferowanego sprzętu są tożsame z wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia wówczas Wykonawca może załączyć do oferty podpisaną specyfikację techniczną sprzętu załączoną do niniejszego zapytania ofertowego.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZADANIA

           

Termin wykonania zadania 10 kwietnia 2020r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Ofertę należy przygotować w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenie. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
 3. Cena w ofercie musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na Dostawę przenośnych komputerów w ramach programu ZDALNA SZKOŁA” . W przypadku oferty e-mail w temacie e-mail należy umieścić powyższy opis.
 5. Oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2020r. godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica poprzez wrzucenie do urny umieszczonej na parterze urzędu lub przesłanie drogą e-mail na adres e-mail: urzad@pierzchnica.pl
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 kwietnia 2020r. godz. 12.30.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

 

Przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium  – 100% cena (wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto).

 

VI. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU
      PODPISANIA UMOWY

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów i będzie odpowiadać zasadom niniejszego zapytania.
 2. Informacje o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy telefonicznie.

 

VII. INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości nie przekraczającej 50% zamówienia.
 2. Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.
 3. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty w każdym czasie oraz w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

 

Kamil Dąbrowski - tel. 697 028 446

Małgorzata Garlicka    - tel.41 370 56 11

 

 

Załączniki:

 Zał. 1 Minimalne parametry sprzętu

 Zał. 2.Klauzula informacyjna RODO

 Zał. 3.Formularz ofertowy

Kategoria główna artykułu to: Przetargi.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2020-04-01.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2020-04-01 10:33:29.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2020-04-01 10:33:29.
czytano: 372 razy, id: 4294
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-04-01
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2020-04-01
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2020-04-01
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2020-04-01
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2020-04-01
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020