Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy - 2020r.

Wyświetl stronę główną » Instytucje Kultury » Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy - 2020r.

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica
ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pierzchnicy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), dalej RODO, informuję się, że:
1.    Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica. Adres: ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica; adres e-mail: urzad@pierzchnica.pl
2.    Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl;  tel: 602 779 754.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przeprowadzenia konkursu na kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO.
4.    Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5.    Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
•    Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego konkursu i zatrudniony, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
•    Dokumenty aplikacyjne kandydatów, które w procesie rekrutacji zakwalifikują się do dalszego etapu konkursu będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
•    Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą komisyjnie zniszczone.
6.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym co wynika z art. 221 § 1 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy. Nieprzekazanie danych osobowych spowoduje niemożność dopuszczenia aplikacji do konkursu i zawarcia  stosunku pracy.
9.    Podane dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podstawą zautomatyzowanej decyzji.

 

Nazwa i adres instytucji kultury: Miejsko-Gminna  Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 5; 26-015 Pierzchnica

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Forma i termin nawiązania stosunku pracy: powołanie na czas określony na okres 5 lat od dnia 1 września 2020r.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

I.     Wymagania niezbędne:
1)    posiada wykształcenie wyższe;
2)    posiada co najmniej 5 letni staż pracy;
3)    posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
4)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5)    nie była skazana prawomocnym  wyrokiem  sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)    nie była karana  zakazem pełnienia funkcji  związanych  z dysponowaniem  środkami publicznymi , o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1440 z późn. zm.);
7)    przedstawienie pisemnego, autorskiego programu działania Miejsko-Gminnej  Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji.

II.      Wymagania dodatkowe:
1)    znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz zasad finansowo-księgowych;
2)    dysponowanie wiedzą z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych;
3)    znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, bibliotek, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, ustawy o finansach publicznych;
4)    umiejętności organizacyjne, w tym umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz organizowaniu imprez kulturalnych;
5)    znajomość obsługi komputera.

III.    Oferta przystąpienia do konkursu składana przez kandydata na stanowisko Kierownika  musi zawierać:  
1)    pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu zawierające imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie swojej kandydatury na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy;
2)    CV z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu pracy zawodowej oraz informacji na temat wykształcenia;
3)    pisemny, autorski program działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na najbliższe 5 lat z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji;
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności;
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
6)    oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
8)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późn. zm.);
10)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2019r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”;
        Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być na każdej stronie potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek poprzez umieszczenie na kserokopii zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, daty i czytelnego podpisu.
        Dokumenty wytworzone na potrzeby konkursu składane w oryginale muszą być każdorazowo podpisane czytelnie przez kandydata.

IV.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)    zarządzanie Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Pierzchnicy zwanej dalej biblioteką;
2)    bieżące kierowanie działalnością biblioteki i reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
3)    realizacja programu działania określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
4)    kierowanie gospodarką finansową instytucji;
5)    wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników biblioteki;
6)    współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki;
7)    administrowanie powierzonymi obiektami;
8)    pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;
9)    realizacja sprawozdawczości budżetowej oraz statystycznej instytucji kultury;
10)    organizowanie przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością bibliotekarską;
11)    wykonywanie innych poleceń służbowych organizatora.

V.    Sposób i termin składania wniosków:
1.Oferty przystąpienia do konkursu wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach.
2.Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy”.
3.Termin składania ofert określa się do dnia 20 lipca 2020r. do godziny 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica (sekretariat pokój nr 11) lub  pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica (decyduje data wpływu do urzędu).
4.Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.
VI.    Pozostałe informacje:
1)    z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy kandydaci mogą zapoznać się  siedzibie urzędu po uprzednim umówieniu telefonicznym - tel. 41 370 56 11;
2)    konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a)    I etap - weryfikacja złożonych wniosków pod względem formalnym oraz ich ocena merytoryczna - bez udziału kandydatów.
b)    II etap -  o terminie i miejscu osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane telefonicznie. II etap będzie się odbywał w formie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej członkowie komisji sprawdzą wiedzę kandydatów ze znajomości zagadnień określonych w wymaganiach dodatkowych oraz kandydaci przedstawią między innymi swoją koncepcję z funkcjonowania i rozwoju Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej komisja konkursowa wyłoni kandydata na stanowisko kierownika w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3)    konkurs będzie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica;
4)    zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator przed powołaniem kierownika zawiera z nim odrębną umowę w formie pisemnej, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz program jej działania. Umowa wchodzi w życie z dniem powołania kierownika. Odmowa zawarcia umowy przez kandydata na stanowisko kierownika powoduje jego niepowołanie na to stanowisko;
5)    dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu zostaną komisyjnie zniszczone.
6)    zastrzega się możliwość odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny;
7)    informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz na tablicy ogłoszeń w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Pierzchnicy.


Pierzchnica dnia 2.07.2020r.
Burmistrz
(-)mgr inż. Stanisław Strąk

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-07-21 12:50

Dodanie załącznika/ załączników - Stanisław Kielesiński

2020-07-03 09:30

Dodanie załącznika/ załączników - Stanisław Kielesiński

2020-07-03 09:30

Dodanie artykułu - Stanisław Kielesiński

2020-07-03 09:30

Dodanie załącznika/ załączników - Stanisław Kielesiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.