Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wyświetl stronę główną » Sprzedaż nieruchomości » OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Podtytuł: NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Znak: RRiMG.6840.2.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37, art.38 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021r. poz. 11, 234) i §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 poz. 1490),

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr działki 628/7 o powierzchni 0,0787 ha położonej w Pierzchnicy, Gmina Pierzchnica, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków użytki: RIVb-0,0787 ha.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 41 950,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2021 roku o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu

w wysokości 4 195,00 zł do dnia 16 kwietnia 2021 roku, na konto Gminy Pierzchnica Nr 23 8483 0001 2001 0000 0518 0118.

Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na sprzedaż nieruchomości podając jednocześnie numer działki, której przedmiotowa wpłata dotyczy.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana położona jest w Pierzchnicy, przy ul. Św. Anny. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany – zakrzaczony i zakrzewiony. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane  przeznaczone pod zabudowę w siedliskach rolniczych oraz tereny rolne. Działka ma kształt prostokątu przylegającego dłuższym bokiem do ulicy Św. Anny.

Uzbrojenie techniczne terenu – energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna zbiorcza i gaz.

Nieruchomość gruntowa położona jest na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nieruchomości nr 628/7 według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pierzchnica zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/1/02 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 10 lutego 2002r. wraz ze zmianą nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/14/2014 z dnia 12 maja 2014r.” – użytkowanie rolnicze, obszary dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr KI1B/00060240/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju – Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działy III i IV ww. księgi wpisów nie zawierają.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy,

ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, I piętro, pokój nr 25.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu muszą okazać się dokumentem tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć Komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego potwierdzający status osoby prawnej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie lub potwierdzenie wpisu do CEIDG. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł z tytułu udzielonego pełnomocnictwa.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka lub jego oświadczenie, że nieruchomość zostaje nabyta ze środków pochodzących z majątku odrębnego.

Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U z 2017 r., poz. 2278 ze zm.) wymagane jest zezwolenie wynikające z przepisów w/w ustawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oświadczenie o numerze konta, na które zostanie zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przez uczestnika przetargu oraz inne dokumenty według ogłoszenia o przetargu.

Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kielcach. Ewentualne wznawianie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności pokrywa nabywca nieruchomości.

Zawiadomienie osoby ustalonej jako nabywca o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy http://www.pierzchnica.bip.jur.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowości, w której znajduje się przeznaczona do sprzedaży nieruchomość.

Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica ul. Urzędnicza 6 w godzinach 7:30-15:30, pokój numer 25 lub telefonicznie 41-370-56-13.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

 

Pierzchnica, dnia 15.03.2021r.

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

Informacje

Rejestr zmian

2021-03-15 13:06

Dodanie artykułu - Marta Szaruga

Filtrowanie bieżącej kategorii

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.