Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIE DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIE DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Podtytuł: „Budowa 139 domów jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce ozn. nr ewid 131/1 w miejscowości Kalina Górecka gm. Pierzchnica.

 

 

Pierzchnica, dnia 04.04.2022r.

  Znak: RI.6220.1.2022

                                                            OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie art. art. 61 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia strony, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa 139 domów jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce ozn. nr ewid 131/1 w miejscowości Kalina Górecka gm. Pierzchnica, na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego MAGNAT Sp. z o. o., Nida 2H, 26-026 Morawica działającego przez pełnomocnika.

Jednocześnie informuję, iż tut. organ wystąpił w dniu 04.04.2022r. z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Akta sprawy dostępne są dla stron postępowania w  Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska  pokój nr 24 po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 41 370 56 17).

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

 

                                                                                     Z up. Burmistrza

                                                                                                             (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                              Zastępca Burmistrza

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-04-04 12:32

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.