Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIE DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I WYSTĄPIENIE DO ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH

Podtytuł: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 243, obręb Gumienice gmina Pierzchnica, o mocy do 1,2 MW”

 

Pierzchnica, dnia 02.05.2022 r.

  Znak: RI.6220.4.2022.SO

                                                            OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

            Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2021r. poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek  Anny Wesołowskiej Szromek SPV 3 sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 22/31, 44-100 Gliwice w dniu 02.05.2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania w trybie ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373 ze zm.)  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z z infrastruktura towarzyszącą na terenie działki numer 243, obręb Gumienice, gmina Pierzchnica, o mocy do 1,2 MW.

            Z dokumentacją  w przedmiotowej sprawie Strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica  - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska w godzinach 7.30   do  15.30, wnieść ewentualne uwagi  oraz  wnioski bądź zastrzeżenia co do zebranych w tej sprawie materiałów. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy

            Zgodnie z art.64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2373 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kielcach, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Kielcach. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica przy ulicy Urzędniczej 6, 26-015 Pierzchnica, oraz przesłane sołtysowi sołectwa Gumienice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                             (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                              Zastępca Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian

2022-05-26 10:13

Edycja artykułu - Sylwia Ozimina

2022-05-26 10:13

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.