Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ooś

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ooś

Podtytuł: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176, 177 w miejscowości Ujny”

Pierzchnica, dnia 07.10.2022 r.

 Znak: RI.6220.3.2022.SO

 

                                                            OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 

zawiadamia strony postępowania,

 

o wydaniu w dniu 07.10.2022 r. postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176, 177 w miejscowości Ujny” do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w tut. Urzędzie w godzinach od 7.30 do 15.30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 41 370 56 17

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko
w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

 

                                                                                     

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania w trybie art. 49 K.p.a.
  2. a/a

               

 

Z up. Burmistrza

(-) Halina Ryśkiewicz

Zastępca Burmistrza

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-10-10 12:38

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.