Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica w sprawie dopuszczenia GRAND ARGO Fundacji Ochrony Środowiska do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica w sprawie dopuszczenia GRAND ARGO Fundacji Ochrony Środowiska do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony

Podtytuł: " Budowa 7 domów jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zrealizowanego na działce 2212 obręb Pierzchnica"

Pierzchnica, 01.12.2022 r.

RI.6220.9.2022.SO

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 31 § 2, w związku z § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm. ) oraz art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska  Naturalnego, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

postanawiam

dopuścić Grand Agro Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego, ul. Sportowa 30B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 7 domów jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymii gospodarczymi oraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą zrealizowanego na działce 2212 obręb Pierzchnica.”

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia  25.11.2022 r. (data wpływu 28.11.2022 r.) Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego zwróciła się do Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzjio środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie 7 domów jednorodzinnych wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi oraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą zrealizowanego na działce 2212 obręb Pierzchnica.”

Zgodnie z art. 31 § 1 i 2 kpa, organ administracji publicznej postanawia o dopuszczeniu organizacji społecznej do udziału w postępowaniu w sprawie dotyczącej innej osoby, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. W świetle definicji zawartej w art. 5 § 2 pkt. 5 kpa, przez organizację społeczną rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, społeczne i inne organizacje społeczne.

Mając na uwadze treść art. 31 § 1 kpa, dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu administracyjnym możliwe jest, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji
i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Po analizie wniosku Grand Agro Fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego należy stwierdzić, że zachodzą przesłanki uzasadniające dopuszczenie ww. fundacji do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Postępowanie prowadzone w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie dotyczy praw i obowiązków ww. organizacji społecznej. Żądanie jest zgodne z regulaminowymi celami działalności fundacji, określonymi w załączonym do wniosku statucie fundacji. Jednym ze statutowych celów fundacji jest, zgodnie z § 7 ww. statutu, ochrona środowiska oraz czynny udział w postępowaniu, w którym są wydawane decyzje ingerujące w środowisko naturalne. Ponadto, stwierdzono również, że za udziałem stowarzyszenia w postępowaniu przemawia ważny interes społeczny mający na celu zapewnienie maksymalnej możliwości ochrony środowiska w związku z realizacją przedsięwzięcia, które może na nie znacząco oddziaływać.

Stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy ooś, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłaszają chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nich na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy ooś, przez organizację ekologiczną należy rozumieć organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego może być uznana za organizację ekologiczną, gdyż jednym z jej  statutowych celów jest ochrona środowiska. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska prowadziła działalność statutową przez więcej niż 12 miesięcy przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania.

W konsekwencji, Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Należy więc stwierdzić, iż dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu ww. fundacji jest uzasadnione celami statutowymi organizacji społecznej, jako że istnieje bezpośredni merytoryczny związek pomiędzy przedmiotem prowadzonego postępowania, a celami statutowymi zaś jej działalność wiąże się z przedmiotem sprawy oraz przemawia za tym interes społeczny. Ponadto, Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska spełnia wymogi postawione w art. 44 ust. 1 ustawy ooś.

Mając powyższe na uwadze, należało postanowić jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 31 § 2 w zw. z art. 141 § 1 kpa na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

                                                                                                                                Z up. Burmistrza

                                                                                                                                 (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                 Zastępca Burmistrza

Otrzymują:

  1. Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska – przedłożenie elektroniczne e-PUAP
  2. Pozostałe strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 K.p.a
  3. a/a

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-12-01 09:59

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.