Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Podtytuł: „Budowa osiedla domów zaprojektowane jako budynki jednorodzinne parterowe z użytkowym poddaszem realizowanego na działkach nr ewid. 1023/16, 1023/17, 1023/18, 1023/19, 1023/21, 1023/22, 1023/23, 1023/24, 1023/25, 1023/26, 1023/27, 1023/28, 1023/29(dr wewnętrzna) obręb 0005 Gumienice, gmina Pierzchnica”

 

Pierzchnica, dnia 11.01.2023 r.

  Znak: RI.6220.11.2022.SO

                                                            OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie art. art. 61 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2000 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa osiedla domów zaprojektowane jako budynki jednorodzinne parterowe z użytkowym poddaszem realizowanego na działkach nr ewid. 1023/16, 1023/17, 1023/18, 1023/19, 1023/21, 1023/22, 1023/23, 1023/24, 1023/25, 1023/26, 1023/27, 1023/28, 1023/29(dr wewnętrzna) obręb 0005 Gumienice, gmina Pierzchnica” którego inwestorem jest Pani Olga Cieślik

Jednocześnie informuję, iż tut. organ wystąpił w dniu 11.01.2023 r. z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Akta sprawy dostępne są dla stron postępowania w  Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska  pokój nr 24 po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 41 370 56 17).

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

                                                                                                                                 Z up. Burmistrza

                                                                                                                                 (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                             Zastępca Burmistrza

Otrzymuje:

  1. Inwestor
  2. Pozostałe strony postępowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a.
  3. a/a

Informacje

Rejestr zmian

2023-01-11 09:30

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.