Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1342T Wola Morawicka -Radomice – Skrzelczyce – Pierzchnica – Osiny – Drugnia Rządowa – Drugnia Zakarczmie – Łagiewniki na odcinku od końca ul. Stawowej w Pierzchnicy do początku msc. Osiny”

 

Pierzchnica, dnia 14.02.2023 r.

  Znak: RI.6220.1.2023.SO

         OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów współdziałających

 

Działając na podstawie art. art. 61 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony,

że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1342T Wola Morawicka -Radomice – Skrzelczyce – Pierzchnica – Osiny – Drugnia Rządowa – Drugnia Zakarczmie – Łagiewniki na odcinku od końca ul. Stawowejw Pierzchnicy do początku msc. Osiny” którego inwestorem jest Zarząd Powiatu Kieleckiego, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w imieniu którego działa pełnomocnika.

Jednocześnie informuję, iż tut. organ wystąpił w dniu 14.02.2023 r. z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach.

Akta sprawy dostępne są dla stron postępowania w  Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska  pokój nr 24 po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt (tel. 41 370 56 17).

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

                                                                                                            Z up. Burmistrza

                                                                                                                        (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                          Zastępca Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian

2023-02-15 15:27

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.