Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE ZEBRANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE ZEBRANIA MATERIAŁU DOWODOWEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowa budynku mleczarni wraz ze zjazdem z drogi publicznej, dojazdem, dojściem, niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i prawomocnego pozwolenia na budowę na działkach nr ewid 50/15, 50/17, 50/37 w miejscowości Pierzchnianka gm. Pierzchnica”

Pierzchnica, 27.02.2023 r.

Znak. RI.6220.8.2022.SO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania administracyjnego

 

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku mleczarni wraz ze zjazdem z drogi publicznej, dojazdem, dojściem, niezbędnymi instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i prawomocnego pozwolenia na budowę na działkach nr ewid 50/15, 50/17, 50/37 w miejscowości Pierzchnianka gm. Pierzchnica”, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) strony postępowania mają prawo czynnego udziałuw każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać sięw Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok.24)w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek, 7.30-15.30), tel. (41) 370 56 17. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości w dniu 27.02.2023 r., poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica.

 

                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                            (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                              Zastępca Burmistrza                                                                                            

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik Inwestora
  2. Pozostałe strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 K.p.a
  3. a/a

Informacje

Rejestr zmian

2023-02-27 10:59

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.