Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O PRZYSTAPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIANA ŚRODOWISKO

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O PRZYSTAPIENIU DO PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIANA ŚRODOWISKO

Podtytuł: " BUDOWA UJĘCIA WODY W SKRZELCZYCACH" NA DZIAŁKACH O NR EWID. 169/4, 169/3, 447 OBR. SKRZELCZYCE GM. PIERZCHNICA

Znak: RI.6220.03.2021                                                                 Pierzchnica, dn. 28.02.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości

informację o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach”, na działkach o nr ewid. 169/4, 169/3 i 447 obręb 0014 Skrzelczyce gm. Pierzchnica oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. przedsięwzięcia i całej zgromadzonej dokumentacji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica reprezentowana przez Pełnomocnika, który w przedmiotowej sprawie w dniu 11.07.2022 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Jednocześnie informuje, że:

 1. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewniw Kielcach.
 2. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
  w Pierzchnicy przez okres 30 dni tj. od 06.03.2023 r. do 04.04.2023 r. w pokoju nr 24, w godzinach od 8 do 15.00.
 3. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia.
 4. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 5. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego zawiadomienia pozostaną bez rozpoznania.
 6. Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miasta i Gminy
  w Pierzchnicy.
 7. Informacja o analizie i odniesieniu do złożonych uwag i wniosków będzie miała miejsce w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Pierzchnica

Otrzymuje:

 1. Pełnomocnik Inwestora,
 2. Sołtys z prośba o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa
 3. Tablica ogłoszeń UMiG w Pierzchnicy
 4. Strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 K.p.a,
 5. a/a

Informacje

Rejestr zmian

2023-02-28 10:22

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.