Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ

Podtytuł: Budowa instalacji o mocy 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 32 , obręb Strojnów, gmina Pierzchnica.

Znak:RI.6220.6.2022.SO                                                                           Pierzchnica, dn. 28.02.2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.2000 ze zm.)

Burmistrz Miasta i gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postepowania administracyjnego

 

o wydaniu Postanowienia z dnia 28.02.2023 r., Znak: RI.6220.6.2022.SO o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica z dnia 15.02.2023 r., znak: RI.6220.6.2022.SO o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji o mocy 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ewid. 32 , obręb Strojnów, gmina Pierzchnica.

Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja lub postanowienie nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się
w Urzędzie Miasta i Gminy - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok.24)
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek, 7.30-15.30), tel. (41) 370 56 17. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/  w dniu 28.02.2023 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                         Zastępca Burmistrza                     

Informacje

Rejestr zmian

2023-02-28 15:11

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.