Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE

Podtytuł: „Kontynuacji eksploatacji trzeciorzędowych wapieni litotamniowych z całego złoża „Drugnia Rządowa II” tj. do rzędnej +271 m n.p.m. w granicach ustanowionego obszaru górniczego o powierzchni 1,8976 ha” gm. Pierzchnica.

Pierzchnica, 09.02.2024 r.

Znak. RI.6220.3.2023.SO

OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

Na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania administracyjnego

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji trzeciorzędowych wapieni litotamniowych z całego złoża „Drugnia Rządowa II” tj. do rzędnej +271  m n.p.m. w granicach ustanowionego obszaru górniczego o powierzchni 1,8976 ha” gm. Pierzchnica.

Został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w tym:

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Sandomierzu

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok.24) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek, 7.30-15.30), tel. (41) 370 56 17. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica.

                                                                                                                   Z up. Burmistrza

                                                                                                                            (-) Halina Ryśkiewicz

       Zastępca Burmistrza      

                                          

Informacje

Rejestr zmian

2024-02-09 11:58

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.