Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WYDANIU POSTANOWIENIA ODMAWIAJAĆEGO PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WYDANIU POSTANOWIENIA ODMAWIAJAĆEGO PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Kontynuacja eksploatacji wapieni ze złoża Osiny I w dotychczasowych granicach terenu i obszaru górniczego w miejscowości Osiny gm. Pierzchnica, lokalizacja na działkach o nr ewidencyjnych: 361/2, 365/2, 369/3, 373/2, 378/2, 381/2, 750/3, 412/2, 415/4, 418/4, 419/2, 419/3”

Pierzchnica, dnia 07.05.2024 r.

 Znak: RI.6220.01.2027.SO

 

                                                            OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.572 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 3,4 oraz 4b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania,

o wydaniu w dniu 07.05.2024 r. postanowienia odmawiającego przedłużenia ważności Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.07.2017 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Kontynuacja eksploatacji wapieni ze złoża Osiny I w dotychczasowych granicach terenu i obszaru górniczego w miejscowości Osiny gm. Pierzchnica, lokalizacja na działkach o nr ewidencyjnych: 361/2, 365/2, 369/3, 373/2, 378/2, 381/2, 750/3, 412/2, 415/4, 418/4, 419/2, 419/3” wydanej na rzecz Wytwórni Bentonitów Józef Chmurzyński przeniesionej na RAFABET Sp.z o.o.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 strony postępowania mogą zapoznać się z postanowieniem. Na postanowienia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Stroną postępowania w sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE NASTĄPIŁO W DNIU 08.05.2024

                                                                                     

                                                                                                               Z up. Burmistrza

                                                                                                                (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                           Zastępca Burmistrza      

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-08 08:25

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.