Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZWENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZWENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki ewid. nr 16/14 położonej w miejscowości Skrzelczyce, gmina Pierzchnica (Jedn. ewidencyjna: Pierzchnica-obszar wiejski, obręb 0014 Skrzelczyce) wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane pod drogę wewnętrzną”

RI.6220.4.2023.SO                                                                            Pierzchnica, 14.05.2024 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 4 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 572 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia,

że  w  dniu 14.05.2024 r., znak: RI.6220.4.2023.SO została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki ewid. nr 16/14 położonej w miejscowości Skrzelczyce, gmina Pierzchnica (Jedn. ewidencyjna: Pierzchnica-obszar wiejski, obręb 0014 Skrzelczyce) wraz z podziałem istniejącej działki rolnej na działki budowlane pod drogę wewnętrzną” planowana przez osobą fizyczną w imieniu której występuje pełnomocnik.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją. Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

                                                                                                           Z up. Burmistrza

                                                                                                                (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                     Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                                                                                                       

 

Otrzymują;

  1.  Strony postępowania zawiadomione w trybie art. 49 k.p.a
  2. a/a                                                                                         

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-14 14:02

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.