Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Maleszowa” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 80 obręb Maleszowa, gmina Pierzchnica”.

RI. 6220.6.2024.SO                                                                      Pierzchnica, dn. 15.05.2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania

o wszczęciu postępowania na wniosek Doradztwo Gruntowe MTH OZE sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 43, 20-601 Lublin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej „Maleszowa” o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 80 obręb Maleszowa, gmina Pierzchnica”.

W dniu 15.05.2024 r. tut. Organ wystąpił o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Kielcach, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach;

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica
w godzinach 7.30 do 15.30 (pokój 24) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 41 370 56 17

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100m od granicy tego terenu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

Kolejne etapy postępowania nie będą doręczane drogą pocztową, prosimy o śledzenie Biuletynu Informacji Publicznej (https://www.pierzchnica.bip.jur.pl/ ) oraz  tablic ogłoszeń w miejscowości planowanej inwestycji (Maleszowa)

                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                                (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                                     Zastępca Burmistrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-16 07:49

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.