Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176 i 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica”

Pierzchnica, 15.05.2024 r.

Znak. RI.6220.3.2022.SO

OBWIESZCZENIE
O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

Na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 572 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania administracyjnego

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176 i 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica” został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w tym:

  • Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach z dnia 02.02.2023 r., znak: NZ.9022.6.1.2023 – pozytywne zaopiniowanie.
  • Postanowienie uzgadniające Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu z dnia 27.07.2023 r., znak: KR.ZZŚ.4.4900.5.2023.DO
  • Postanowienie uzgadniające Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska z dnia 03.11.2023 r., znak: WOO-II.4221.2.2023.JO.6

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) strony postępowania mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się
w Urzędzie Miasta i Gminy - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok.24)
w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek, 7.30-15.30), tel. (41) 370 56 17. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica.

 

Burmistrz (-) Stanisław Strąk

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-05-16 13:49

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.