Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/4803

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Podtytuł: Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego” lokalizacja na działce nr ewid. 50/18 obręb Pierzchnianka, gmina Pierzchnica

Pierzchnica, dnia 09.04.2021r.

Znak: RI.6220.05.2020

 

 

Informacja

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 t.j.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

podaje do publicznej wiadomości informację, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest zamieszczona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„Innowacja technologiczna, procesowa i produktowa w zakresie wytwarzania spersonalizowanych serów twarogowych o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego” lokalizacja na działce nr ewid. 50/18 obręb Pierzchnianka, gmina Pierzchnica”

Decyzja jest zamieszczona w wykazie:

https://wykaz.ekoportal.pl/CardEditAuth.seam?id=464498843&edit=false&create=false&copyParam=false&redirectClear=true&actionMethod=CardListAuth.xhtml%3AcardHome.clearRedirect&cid=19588203&conversationPropagation=nested

 

 

                                                                                                      Z up. Burmistrza

                                                                                                  (-) Halina Ryskiewicz

                                                                                                    Zastępca Burmistrza