Artykuł pochodzi ze strony: www.pierzchnica.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.pierzchnica.bip.jur.pl/artykuly/6064

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZŁOZENIU WNIOSKU O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176 i 177w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica

RI.6220.3.2022.SO                                                                            Pierzchnica, 21.12.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 98 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), art. 86d ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica.

zawiadamia strony postępowania

że pismem z dnia 21.12.2023 r. Inwestor: Anna Sokołowska zm. Ujny 1A, 26-015 Pierzchnica złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktura techniczną na części działek nr ewid. 176 i 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica.

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 28 k.p.a „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                         

                                                                                                              Z up. Burmistrza

                                                                                                             (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                              Zastępca Burmistrza