Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Nowe zasady usuwania drzew - zmiana ustawy od 17 czerwca 2017 r.

Wyświetl stronę główną » Spis spraw » Nowe zasady usuwania drzew - zmiana ustawy od 17 czerwca 2017 r.

Podtytuł: Pisemne zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Zmiany w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne


17 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody (dalej u.o.o.p.). Zgodnie z nowymi przepisami osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane  z prowadzeniem działalności gospodarczej będą musiały dokonać PISEMNEGO ZGŁOSZENIA Burmistrzowi Miasta i Gminy Pierzchnica zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
•    80 cm-  w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
•    65 cm-  w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
•    50 cm-  w przypadku pozostałych gatunków drzew.
I.    Zgłoszenie będzie musiało zawierać:
•    imię i nazwisko wnioskodawcy,
•    oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
•    rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


II.    Organ Gminy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1.    nazwy gatunku drzewa
2.    obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzew:
a)    posiada kilka pni- obwodu każdego z tych pni,
b)    nie posiada pnia- obwodu pnia poniżej korony drzewa.

III.    Z oględzin Organ Gminy sporządza protokół.

IV.    W terminie 14 dni od dnia oględzin Organ Gminy będzie mógł wnieść sprzeciw, w drodze decyzji administracyjnej.

Jednakże termin ten będzie nieco dłuższy, bowiem 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.
Organ może wnieść sprzeciw, jeśli drzewo znajduje się:
•    na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
•    na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•    na terenach objętych formami ochrony przyrody.
Gmina może zakazać wycinki również jeśli drzewo będzie spełniać kryteria, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).
 Organ natomiast musi wnieść sprzeciw:
•    jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
•    w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).


V.    Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo zgodnie z KPA, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

VI.    W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przedmiotowej ustawie, organ Gminy w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

VII.    Organ Gminy przed upływem terminu 14 dni może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu i uprawnia do usunięcia drzewa (opłata skarbowa za wydanie niniejszego zaświadczenia wynosi  17,00 zł.)

VIII.    Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, od dnia oględzin przez 6 miesięcy można usunąć drzewa. W przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.


Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.


W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-01-07 13:34

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2021-01-07 13:34

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2020-11-05 12:30

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2020-04-20 09:00

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2020-01-03 08:18

Edycja artykułu - Marta Pejska

2020-01-03 08:18

Edycja artykułu - Marta Pejska

2020-01-03 08:18

Edycja artykułu - Marta Pejska

2020-01-03 08:18

Dodanie artykułu - Marta Pejska

2020-01-03 08:18

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

2020-01-03 08:18

Dodanie załącznika/ załączników - Marta Pejska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.