Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaczwartek, 27 czerwca 2019 r.

imieniny: Cyprian, Władysław

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

Strona główna » Przetargi » Zaproszenie do złożenia ofert cenowej

Podtytuł: Rozeznanie rynku nr 9/RR/Kluby/2017/P z dnia 8 września 2017 roku dotyczące wyboru psychologa przeprowadzającego porady psychologiczne w Punkcie Wsparcia Rodziny w gminie Pierzchnica w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą”

Zaproszenie do złożenia ofert cenowej.

Rozeznanie rynku nr 9/RR/Kluby/2017/P z dnia 8 września 2017 roku

dotyczące wyboru psychologa przeprowadzającego porady psychologiczne

   w Punkcie Wsparcia Rodziny

 w gminie Pierzchnica w projekcie „Pewny Start z Wolną Strefą”

 

Podstawa prawna:  rozeznanie rynku określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

 

1.  DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Pierzchnica

ul. 13 Stycznia 6

  1. – 015 Pierzchnica

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA ZAMÓWIENIA

Siedziba Zamawiającego  -  Urząd Gminy Pierzchnica, ul. 13 Stycznia 6,26-015 Pierzchnica

Strona internetowa Zamawiającego  - www.pierzchnica.bip.jur.pl

2.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Gmina Pierzchnica w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka  z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych                    i zdrowotnych, projekt pn. „Pewny Start z Wolną Strefą”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na wybór psychologa w w/w projekcie.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej u 336 beneficjentów (186K/150M) osób w wieku 7 – 60 lat zagrożonych wykluczeniem oraz poprawa funkcjonowania ich otoczenia poprzez działania profilaktyczno – socjoterapeutyczne oraz usługi wsparcia rodziny    w latach : 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Wykonawcy muszą stosować się do wytycznych Instytucji Pośredniczącej dlaOsi Priorytetowej
RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem  zawartych w regulaminie konkursu nr
RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16. Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej
jakości usług społecznych (wraz z załącznikami) .Dokumentacja o której mowa dostępna jest na
stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/nabory/item/821-ogloszenie-konkursu-w-ramach-poddzialania-9-2-1-rozwoj-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych

Oraz do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Dokumentacja o której mowa dostępna jest na stronie:

http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne

3. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa przeprowadzającego zajęcia o następującej tematyce: reintegracja zawodowa i społeczna, praca nad nadpobudliwością, agresją, nieśmiałością, motywacją do pracy nad samym sobą, do zdobywania wiedzy, umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, eliminacja postaw aspołecznych, przezwyciężenie własnych barier i niedoskonałości, braku wiary we własne siły i możliwości, walka z lękiem przed odrzuceniem, apatią, przekonaniem   o byciu „gorszym”, nieporadnością.                                                                                                                                                                                               

Realizacja działań będzie miała miejsce od października 2017r. do 31.12.2018 roku.

W 2017r. – 138 godz.

W 2018r. – 138 godz.

 Celem pracy psychologa  jest :

Diagnoza sytuacji kryzysowych i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań, by zapewnić kompleksową pomoc ; pomoc rodzinie, integrowanie zmian zachodzących u jej członków.

5.Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Porady psychologiczne z zakresu psychospołecznego przywrócenia równowagi psychicznej                             i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan niewydolności psychospołecznej w Punktach Wsparcia Rodziny w  gminie Pierzchnica w
 liczbie 276 godzin w okresie od 10.2017 roku do 31.12.2018 roku.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe /lub wyższe + studia podyplomowe kierunkowe .
  2. Doświadczenie w pracy  w obszarze pomocy społecznej  i pieczy zastępczej – minimum 2 lata.

6. DOKUMENTY WYMAGANE W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

1. Oświadczenie numer  1 – formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik 
     nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik   
     nr 3 do zapytania ofertowego.

4. Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

5. CV z wyszczególnieniem informacji potwierdzających:

  1. Wykształcenie wyższe kierunkowe /lub wyższe + studia podyplomowe kierunkowe .

      b. Doświadczenie w pracy  w obszarze pomocy społecznej  i pieczy zastępczej – minimum 2 lata.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania  dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie Wykonawcy.

Zamawiający uzna w/w warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunek posiadania niezbędnego doświadczenia, kwalifikacji  i wykształcenia do wykonania przedmiotu zamówienia.

7. PODSTAWA ZATRUDNIENIA

Usługa  - umowa cywilnoprawna.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem Formularza oferty wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (oraz z CV, kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie pkt. 6  ).

2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

4. Oferty można składać do dnia 18 września 2017r. do godziny  13,00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica ul. 13 Stycznia 6, 26 – 015 Pierzchnica. Oferty można dostarczać osobiście w godzinach pracy urzędu 07.30 - 15.30, poprzez operatora pocztowego lub kurierem - na adres Gmina Pierzchnica  ul. 13 Stycznia 6, 26 – 015 Pierzchnica. Przewidywalny termin rozpatrzenia oferty – 22.09.2017 roku.

5. Oferty złożone po terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Gminy Pierzchnica ,ul. 13 Stycznia 6, 26– 015 Pierzchnica.

9. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI 

Małgorzata Garlicka – tel. 41 3538046 wew. 26

10. KRYTERIA  I SPOSÓB  OCENY OFERT

Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

  1. Cena za realizację zamówienia  – 100 %

W ramach w/w kryterium cena (brutto) – maksymalną ilość punktów otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

Cena =  x 100 pkt

11. FINANSOWANIE 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Pewny Start z Wolną Strefą”

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia,                 w szczególności koszt składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne ( ZUS ) i podatku dochodowego, konieczne do poniesienia przez Zamawiającego. Podana w formularzu ofertowym cena będzie traktowana, jako cena za wykonanie usługi wraz z opłatami z tytułu ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego ponoszonymi przez Zamawiającego. Wypłacane wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone będzie o potrącenia składek należnych  ZUS i podatków, przekazanych przez Zamawiającego tym instytucjom.

Do zapytania ofertowego dołączono:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

Wójt

(-) Stanisław Strąk

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2017-09-08.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2017-09-08 12:19:21.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2017-09-08 12:19:21.
czytano: 366 razy, id: 3288
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-08
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-09-08
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-09-08
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-09-08
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2017-09-08
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3538600, 3538031
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2019