Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicawtorek, 14 lipca 2020 r.

imieniny: Kamil, Kamila

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Podtytuł: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych obiektów i miejsc przez Zamawiającego z terenu Gminy Pierzchnica

Znak: R.I. 271.04-2.2019

Ogłoszenie nr 510113467-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

Gmina Pierzchnica: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych obiektów i miejsc przez Zamawiającego z terenu Gminy Pierzchnica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 543156-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Pierzchnica, Krajowy numer identyfikacyjny 29101060700000, ul. Urzędnicza  6, 26-015  Pierzchnica, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 35-38-046, e-mail inwestycje@pierzchnica.pl, faks 041 35-38-046.
Adres strony internetowej (url): www.pierzchnica.bip.jur.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych obiektów i miejsc przez Zamawiającego z terenu Gminy Pierzchnica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.I. 271.04-2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wskazanych obiektów i miejsc przez Zamawiającego z terenu Gminy Pierzchnica, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.2018 poz. 1454 ze zm.), aktualną uchwałą Rady Gminy Pierzchnica w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pierzchnica oraz postanowieniom Planu Gospodarki Odpadami Województwa Świętokrzyskiego 2016 – 2022.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90512000-9, 90513100-7, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 197758.18
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART- BIS Sp. z o.o.
Email wykonawcy: fartbis@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 268a
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 379987.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379987.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 607185.43
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

(-) Stanisław Strąk

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

 
 
Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-06-06.
Wprowadził do systemu: Marta Pejska. Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:33:31.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-06-06 13:45:49.
czytano: 104 razy, id: 3999
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-06
Nowa wiadomość
Marta Pejska

Strona główna
 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020