Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnicaśroda, 23 września 2020 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

Strona główna » Jednostki organizacyjne » Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

 

OGŁASZA KONKURS

 

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy

im. Stefana kardynała Wyszyńskiego

 

 

 1. Organ prowadzący szkołę:

 

Gmina Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

 

 

 1. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

 

Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy im. Stefana kardynała Wyszyńskiego

ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego 5

26-015 Pierzchnica

 

 

 1. Wymagania wobec kandydatów:

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie niżej wymienione wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1597 z późn. zm.) w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce:
 1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskała przed przystąpieniem do konkursu
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
 12. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931).

 

 1. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
 2. spełnia wymagania określone w pkt III.1. ppkt od 3 do12.

 

 1. Do konkursu może przystąpić  nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 265) spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. spełnia wymagania określone w pkt III.1 ppkt 3, 6, 7, 9, 11 i 12 niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty

 

Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

 1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy,
 2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację:
  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • staż pracy, w tym staż pracy na stanowisku kierowniczym w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. Oświadczenie zawierające dane osobowe kandydata:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • obywatelstwo,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 4. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w ppkt 2 tj.: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzenia oświatą;
 6. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
 7. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
 11. oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 430z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 12. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 13. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z poźn. zm.) lub art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2018r. oz. 1668 z poźn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 15. oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy.

 

 

 1. Informacje o sposobie i terminie składania ofert

 

 1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica,
  ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica. W przypadku przesłania oferty pocztą tradycyjna decyduje data wpływu do urzędu.
 2. Oferty można składać w terminie do 26 czerwca 2019r. godz. 15.30.
 3. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 4. W konkursie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W przypadku ofert złożonych w postaci elektronicznej, oferta powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

 

 1. Dodatkowe informacje o konkursie

 

 1. Dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata powinny być opatrzone datą
  i własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana.
 2. Na żądanie organu prowadzącego szkołę kandydat obowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów, o których mowa w pkt IV ppkt 4, 5,6,7,12, i 13.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica.
 4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

 

Burmistrz

(-) Stanisław Strąk

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

Adres: ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica

adres e-mail: 

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy w Pierzchnicy: tel: 602779754, e-mail; abcrodo@op.pl i rubinek1010@wp.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy  w związku z powyższym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ) RODO, zgodnie z przepisami prawa, które określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.
 3. W celu udziału w postępowaniu konkursowym podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe oraz wynika z ww. przepisów – konsekwencją niepodania danych będzie niedopuszczenie kandydata do ww. konkursu.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Osobie, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Informacje o artykule Źródło informacji: Urząd Gminy Pierzchnica. Data utworzenia: 2019-06-07.
Wprowadził do systemu: Małgorzata Garlicka. Data wprowadzenia: 2019-06-07 10:01:41.
Zatwierdził do publikacji: Małgorzata Garlicka. Data publikacji: 2019-06-07 10:01:41.
czytano: 367 razy, id: 4001
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-07
Aktualizacja wiadomości
Małgorzata Garlicka

2019-06-07
Aktualizacja wiadomości
Małgorzata Garlicka

2019-06-07
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2019-06-07
Dodanie załącznika/ załączników
Małgorzata Garlicka

2019-06-07
Nowa wiadomość
Małgorzata Garlicka

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Transmisja obrad rady gminy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter

PIERZCHNICA
Gmina Miejsko-Wiejska, ul. Urzędnicza 6 26-015

tel.: centrala (41) 3538046, 3705600,
e-mail: urzad@pierzchnica.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica 2020