Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Wyświetl stronę główną » Zakład Komunalny » konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy sp. z o.o. - ogłasza

konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie poniższe wymogi:

I/Kandydat na członka organu zarządzającego Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy sp. z o.o. z siedzibą w Pierzchnicy powinien posiadać wiedzę odnośnie wykonywania powierzanych przez Gminę Pierzchnica zadań w zakresie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w zakresie :

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

 

II/Kandydat powinien posiadać 7-letni staż pracy.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie udziału w postępowaniu do 23 lipca 2020 r. do godziny 1500  przez złożenie osobiście w biurze Spółki bądź przesłanie za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Spółki) na adres:: Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o., ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „NABÓR NA PREZESA ZARZĄDU”, poniższych dokumentów :

 

1. zgłoszenie kandydata,

2. CV wraz z przebiegiem kariery zawodowej,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. oświadczenie o niekaralności,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów

    postępowania konkursowego – wzór ustalony przez Spółkę.

6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności

     prawnych oraz o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom  

     zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych – wzór ustalony przez Spółkę,

 

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszenia kandydatów nie spełniających wymogów określonych w zgłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.

Rada Nadzorcza Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Spółka z o. o. może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Jednocześnie informuje się, że kandydat wybrany na Prezesa Zarządu, urodzony przed 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem do Zarządu, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a w/w ustawy.

 Rada Nadzorcza

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-07-09 14:56

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2020-07-09 14:56

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2020-07-09 14:56

Dodanie załącznika/ załączników - Małgorzata Garlicka

2020-07-09 14:48

Dodanie artykułu - Małgorzata Garlicka

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.