Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

Wyświetl stronę główną » Urząd Miasta i Gminy » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

Podtytuł: O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pierzchnica na lata 2020-2023”

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA

 

         O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pierzchnica na lata 2020-2023”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego;

2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

Zgodnie z art. 47 ww. Ustawy, Strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko podlegają również projekty dokumentów innych niż wymienione w art. 46, jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa         w art. 57, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza on ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Gmina Pierzchnica, jako organ opracowujący projekt ww. dokumentu, uważa, że nie jest to dokument dla którego wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ:

- celem opracowania przedmiotowego dokumentu jest ochrona i opieka nad zabytkami,

- dokument ten nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000,

- realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

- Dokument jest kontynuacją poprzedniego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Pierzchnica.

 

(-) Stanisław Strąk

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica
 

Informacje

Rejestr zmian

2020-12-08 12:37

Dodanie artykułu - Marta Pejska

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.