Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Podtytuł: „ Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach” na działkach ozn. nr ewid. 169/4, 169/3, 447 obręb Skrzelczyce, gmina Pierzchnica.

 

RI.6220.03.2021                                                                                  Pierzchnica, 29.04.2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) a także § 3 ust. 1 pkt 71, 73, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu Postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kielcach z dnia 13.10.2021 r. (data wpływu do tut. organu 18.10.2021 r.), znak: KR.ZZŚ.1.435.79.2021.MJ oraz Decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 21.04.2022 r. (data wpływu do tut organu 25.04.2022 r.), znak: SKO.OŚ-60/8194/396/2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica zawiadamia,

o wydaniu postanowienia  z dnia 29.04.2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ora określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ujęcia wody w Skrzelczycach” na działkach ozn. nr ewid. 169/4, 169/3, 447 obręb Skrzelczyce, gmina Pierzchnica.

W związku z powyższym informuję, że w tut. Urzędzie, ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica, Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 strony postępowania mogą zapoznać się z postanowieniem. Na postanowienia służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Stroną postępowania w sprawie jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 uooś. Przez obszar ten rozumie się przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy tego terenu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni. Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

                                                                                                         Z up. Burmistrza

                                                                                                         (-) Halina Ryśkiewicz

                         Zastępca Burmistrza                                        

 

Informacje

Rejestr zmian

2022-04-29 11:36

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.