Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA W SPRAWIE ZŁOŻENIA WNIOSKU O ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Podtytuł: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Górki” o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 7/3, obręb Górki, gmina Pierzchnica”

RI.6220.7.2022.SO                                                                                                  Pierzchnica, 08.03.2023 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 98 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz.  ze zm.), art. 86d ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica.

zawiadamia strony postępowania

że pismem z dnia 13.01.2023 r. (data wpływu 03.03.2023 r.) Inwestor: Solarius Technology sp. z o.o.,
ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa reprezentowany przez pełnomocnika złożył wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Górki” o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na dz. nr ewid. 7/3, obręb Górki, gmina Pierzchnica” celem zebrania dodatkowych informacji i przygotowania dokumentów  w sprawie

Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Zgodnie z art. 28 k.p.a „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                             

                                                                                                                                       Z up. Burmistrza

                                                                                                                                  (-)Halina Ryśkiewicz

                                                                                        Zastępca Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian

2023-03-08 10:21

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.