Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO DO WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbedna infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 7/3, obręb Górki, gmina Pierzchnica”

Pierzchnica, 10.08.2023 r.

Znak. RI.6220.7.2022.SO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1. oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia strony postępowania administracyjnego

 

że w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbedna infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 7/3, obręb Górki, gmina Pierzchnica”

 

Został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji, w tym

- opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach

- opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kielcach

- opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach

 

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.) strony postępowania mają prawo czynnego udziałuw każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie zainteresowane strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (pok.24) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek-piątek, 7.30-15.30), tel. (41) 370 56 17. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez publiczne obwieszczenie. W takim przypadku zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

                                                                                                                               Z  up. Burmistrza

                                                                                                                                    (-) Halina Ryśkiewicz

                                                                                                     Zastępca Burmistrza

Informacje

Rejestr zmian

2023-08-10 10:30

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.