Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wyświetl stronę główną » Ochrona Środowiska » OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Podtytuł: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 176, 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica”.

RI.6220.3.1.2022.SO                                                                           Pierzchnica, 12.01.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 oraz art. 86d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica

zawiadamia,

że, w dniu 12.01.2024 r. roku wydał postanowienie znak: RI.6220.3.1.2022.SO o zawieszeniu postępowania o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego dla odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na części działek nr ewid. 176, 177 w miejscowości Ujny gm. Pierzchnica”. 

           W dniu 21.12.2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica wpłynął wniosek w którym Inwestor w oparciu o art. 86d ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawnioskował o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 86d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia zawiesza postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Zgodnie z art. 86d ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

            Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pierzchnica

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz (-) Stanisław Strąk

 

Informacje

Rejestr zmian

2024-01-12 13:36

Dodanie artykułu - Sylwia Ozimina

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Transmisja Obrad Rady Gminy
Baza Aktów Własnych
Baza Aktów Własnych

Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica

tel. (041) 353-80-46
tel. (041) 370-56-00
fax:(041) 353-81-07

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.